Štátna jazyková škola v Košiciach

Rada školy

Rada školy pri Jazykovej škole, Hlavná 113, Košice bola zriadená 10. mája 2010. Jej štatút si môžete prečítať tu.

Rada školy oznamuje:

Výročná správa za rok 2015 je k nahliadnutiu tu.

Výročná správa za rok 2016 je tu.

Podľa štatútu Rady školy pri Jazykovej škole, Hlavná 113, Košice článok 6, bod (5) sú zasadnutia rady verejné, ak rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých jej členov nerozhodne inak. Rada školy preto bude zverejňovať na internetových stránkach školy informácie pre verejnosť o najbližších zasadnutiach rady školy a to v dostatočnom predstihu.

 

Návrhy a pripomienky adresujte:

JUDr. Sláva Andrejčáková, predseda rady školy