Štátna jazyková škola v Košiciach

Poplatky

 POPLATKY PRE ŠK. ROK 2018/2019

DOSPELÍ
4 vyuč. hod. týždenne - 195 €

2 vyuč. hod. týždenne - 115€

ŠTUDENTI  A  ŽIACI
4 vyuč. hod. týždenne - 145€

2 vyuč. hod. týždenne - 90€

PRÍPRAVA NA ŠTÁTNU JAZYKOVÚ SKÚŠKU - interní poslucháči - 195€

PRÍPRAVA NA ŠTÁTNU JAZYKOVÚ SKÚŠKU - externí poslucháči - 235€

Cena za kurz je vrátane zápisného 15€, ktoré sa nevracia

Vrátenie školného je možné, iba ak oň poslucháč požiada z vážnych a doložených dôvodov do 30.9. v danom školskom roku, pričom dovtedy sa nezúčastňoval vyučovania.

Údaje pre platbu internetbankingom:

číslo účtu IBAN: SK1481800000007000354708

Variabilný symbol: podľa jazyka, ANJ:01  NEJ:02   FRJ:03   RUJ:04   SJ:05   ŠPJ:06   TJ:07   MJ:08
Konštantný symbol: 0308
Poznámka: skratka jazyka (ANJ/NEJ/FRJ/RUJ/SJ/ŠPJ/TJ/MJ) + meno poslucháča

Ak poslucháč navštevuje viac kurzov, zápisné platí iba raz

Noví poslucháči – študenti SŠ a VŠ musia priniesť potvrdenie o návšteve školy.

ŠPECIÁLNE KURZY pre cudzincov
4 vyuč. hod. týždenne: školné    22 €/mes. x  10 mesiacov  + 15€ zápisné =  235 € 
 

Poplatky za vykonanie štátnych jazykových skúšok

(všeobecnej, základnej a špeciálnej):
 

interní poslucháči  95 €
externí poslucháči 145 €

Poplatok za vykonenie odbornej štátnej jazykovej skúšky 55 €

Poplatok za vydanie Osvedčenia o jazykovej spôsobilosti z cudzieho jazyka:
 

dospelí poslucháči 50 €
študenti a žiaci  25 €