Štátna jazyková škola v Košiciach

Anglický jazyk (odbor tlmočnícky)

Všeobecné informácie ŠJŠ (odbor tlmočnícky) - Anglický jazyk

Špeciálnou jazykovou skúškou na tlmočnícky odbor sa overuje schopnosť kandidáta tlmočiť náročnejšie i mierne špecializované texty z anglického jazyka do slovenského a zo slovenského do anglického, najprv konzekutívne a potom simultánne.

Nevyhnutnou podmienkou na zloženie tejto špecifickej štátnej jazykovej sú talentové predpoklady, veľmi dobrá znalosť anglického jazyka ako aj kultúrnosť vyjadrovania sa v jazyku slovenskom, výborná pamäť a schopnosť rýchlo a pohotovo reagovať.

Špecifická štátna jazyková skúška na tlmočnícky odbor pozostáva z dvoch častí - písomnej a ústnej. Kandidáta, ktorý pri písomnej skúške nevyhovej, nemožno pripustiť k ústnej.

Písomná časť pozostáva:


Na vypracovanie písomnej časti skúšky môže uchádzač používať slovníky anglického a slovenského jazyka a príslušné normatívne príručky. Písomná časť trvá 3 hodiny.

Ústna časť skúšky pozostáva:

Jazykové reálie:

Tlmočnícky kurz predpokladá u poslucháčov znalosť reálií Veľkej Británie a USA, nakoľko tieto by mali poznať z všeobecnej štátnej jazykovej skúšky. K reáliám týchto zemí pridávame v tlmočníckom kurze aj potrebu poznania reálií celej anglofónnej oblasti - Írska, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Južnej Afriky a čiastočne aj bývalých kolónií, najmä Indie (angličtina prevzala množstvo slov z indických jazykov, ktoré sa bežne používajú). K znalosti reálií treba pridať aj znalosť rozdielnosti medzi jednotlivými druhmi angličtiny, najmä vo výslovnosti, ktorá môže predstavovať závažnú bariéru ako aj v slovnom fonde - najmä Južná Afrika a Austrália, kde názvy zvierat a niektorých prírodných javov sú prevzaté z jazyka domorodcov.

U záujemcov o špeciálnu štátnu jazykovú skúšku z odboru tlmočníctva, nakoľko väčšina z nich má ukončené stredoškolské vzdelanie, sa predpokladá znalosť slovenských reálií, dejín i jazykových zvláštností a postavenia slovenčiny v rodine indoeurópskych a skupine slovanských jazykov. Externí záujemci o skúšku z tlmočníctva musia mať všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z jazyka anglického, alebo ekvivalentnú skúšku, ktorá by potvrdila ich výborné znalosti anglického jazyka, prípadne ukončené univerzitné vzdelanie ( minimálne bakalárske) v odbore angličtina.

Otázky:

  1. Ekologická tématika
    Medicínska tématika
    Ľudský a profesionálny profil tlmočníka
  2. Dejepisná tématika
    Finančnícka tématika
    Charakteristika konzekutívneho tlmočenia
  3. Sprievodcovský text
    Politologický text
    Systém skratiek, poznámok a pamäťových cvičení pri konzekutívnom tlmočení
  4. Filozofický text
    Obchodná tématika
    Jazyk a kultúra pri konzekutívnom tlmočení
  5. Postavenie ženy
    Náboženská tématika
    Nutnosť poznania reálií pri konzekutívnom a simultánnom tlmočení
  6. Bioetika
    Školská tématika
    Charakteristika simultánneho tlmočenia
  7. Rasizmus
    Tématika ľudských práv
    Psychologické aspekty simultánneho tlmočenia
  8. Problém drog
    Umenovedná tématika
    Analýza postupnosti procesov a priorít pri simultánnom tlmočení
  9. Prisťahovalci v Európe
    Sociologická tématika
    Dejiny tlmočníctva
  10. Spoločnosť s rôznymi vierovyznaniami: úloha náboženstva
    Rovnoprávnosť mužov a žien
    Rozdiel medzi konzekutívnym a simultánnym tlmočením a prekladaním

Odporúčaná literatúra: