Štátna jazyková škola v Košiciach

Štátne skúšky - všeobecné informácie

V Jazykovej škole Hlavná 113 v Košiciach môžete vykonať všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (2. stupeň náročnosti) z týchto jazykov:

Skúšky sa konajú spravidla v dvoch termínoch počas školského roka:

Presný termín konania skúšok bude kandidátom oznámený a bude tiež zverejnený na informačnej tabuli školy a na internetovej stránke.

Všeobecnú štátnu jazykovú skúšku je možné vykonať po dovŕšení 18. roku veku. V prípade, že kandidát nemá požadovaný vek v čase skúšky, ale dosiahne ho v krátkom čase, môže písomne požiadať riaditeľa školy o výnimku.

Cieľom skúšky je preveriť vedomosti a jazykové zručnosti z cudzieho jazyka, ktoré zodpovedajú požiadavkám definovaným v stupni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, čo zodpovedá 840-980 vyučovacím hodinám v kurzoch štátnej jazykovej školy. Všeobecná štátna jazyková skúška má písomnú a ústnu časť.

1. Písomná časť pozostáva zo štyroch súčastí a spolu trvá štyri hodiny:

Na skúške nie je možné používať notebook, ani žiadne iné elektronické prístroje a pomôcky, povolená je len knižná forma slovníkov.

Výsledok písomnej časti skúšky oznámi predseda komisie pre štátne jazykové skúšky kandidátovi najneskôr dva týždne pred začiatkom ústnej časti. Súčasne oznámi kandidátovi, ktorý úspešne vykonal písomnú časť, termín ústnej časti skúšky. Ten môže byť najskôr tri týždne po písomnej časti.

Kandidát, ktorý nevyhovel v písomnej časti štátnej jazykovej skúšky, nemôže vykonať jej ústnu časť.

2. Ústna časť skúšky trvá najviac 30 minút a dĺžka prípravy je 20-25 minút. Kandidát si sám vyžrebuje témy. Ústna časť má tiež štyri súčasti:

Na ústnej časti skúšky môžu kandidáti pracovať len s pomôckami, ktoré im poskytne skúšobná komisia, ako napr. fotografie, prospekty, tabuľky, grafy, mapy.

Celkový výsledok štátnej jazykovej skúšky, ktorý sa určí podľa výsledkov písomnej časti a ústnej časti, sa hodnotí stupňami: prospel s vyznamenaním, prospel veľmi dobre, prospel a neprospel. Škola vydáva o absolvovaní všeobecnej štátnej skúšky vysvedčenie.

Sylaby pre jednotlivé jazyky, ktoré obsahujú zoznam konverzačných tém, tém z reálií a odporúčanú literatúru, nájdete v časti Sylaby.