Štátna jazyková škola v Košiciach

Francúzsky jazyk

Základnou učebnicou, ktorá sa používa na vyučovaní je Panorama.

Francúzsky jazyk - Vyučuje sa základný a stredný kurz, pričom každý kurz trvá 2 roky

                             - Každý kurz má rozsah 4 hodiny týždenne, teda 2x90 minút

Ročný počet hodín v základných, stredných, vyšších a prípravných kurzoch je 140, vyučovanie prebieha od septembra do júna v pracovných dňoch, okrem dní školských prázdnin a štátnych sviatkov.

Základný kurz – 1. a 2. ročník, s celkovým počtom vyučovacích hodín 280 je zameraný na osvojenie si základov jazyka a dosiahnutie úrovne jazykovej spôsobilosti A1-A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEF).

1. ročník: je určený pre úplných začiatočníkov, prijímacie testy sa nevykonávajú

2. ročník: jednotné a množné číslo podstatných mien.; neurčitý, určitý a delivý člen; privlastňovací pád, stupňovanie prídavných mien; osobné, privlastňovacie, opytovacie a vzťažné zámená; jednoduchý prítomný čas; jednoduchý minulý čas; blízky budúci čas; nepravidelné slovesá: byť, mať, piť, vziať, robiť, poznať.

Stredný kurz – 3. a 4. ročník, s celkovým počtom vyučovacích hodín 280 je zameraný na prehĺbenie a rozšírenie znalosti jazyka a dosiahnutie úrovne B1-B2.1 podľa CEF.

3. ročník: tvorenie doplňovacích otázok; gramatické časy: priebehový, prítomný, minulý; vyjadrovanie budúcich zámerov pomocou aimer, adorer + určitý člen, neurčitok, préfér, il + neurčitok; vyjadrenie pravdepodobnosti v budúcnosti pomocou podmieňovacieho spôsobu prítomného; vyjadrenie nutnosti, povinnosti a zákazu; stupňovanie, porovnávanie; slovesné triedy: finir, prendre; predložky: a, de, priestorové (+učivo predchádzajúcich ročníkov )

4. ročník: vyjadrenie nutnosti, želania, príčiny, dôsledku, pozvanie: prijatie, odmietnutie, ospravedlnenie sa , pravdepodobnosť; vzťažné zámená; subjonctif. podmienkové vety-neskutočné v prítomnosti a minulosti; príslovky – všeobecne; zámenný predmet; trpný rod; podmieňovací spôsob minulý; predminulý čas (+učivo predchádzajúcich ročníkov)

Vyšší kurz – 5. a 6. ročník, s celkovým počtom vyučovacích hodín 280 je zameraný na osvojenie si odborno-špecifických a profesionálne orientovaných jazykových znalostí a dosiahnutie úrovne B2.2-C1 podľa CEF.

5. ročník: vyjadrenie rozhodnutia, zámeru; komentovanie, hodnotenie situácie; podmienkové vety v minulosti; prechodník, príčastie prítomné, príčastie minulé – zhoda príčastia s podmetom a predmetom: príslovky – y, en; zdvojené zámená – me le, le, les.....; minulý slovesný čas literárny (passé simple ); súslednosť časová, priama a nepriama reč; vyjadrenie príčiny, dôsledku, prípustky

6. ročník: vyjadrenie náhleho rozhodnutia a ponuky; konjuktív-vyjadrenie nevyhnutnosti, zámeru, želania, pocitov, použitie vo vzťažných vetách; minulý čas – rozprávanie v minulom čase, imperfektum, zložený minulý čas, jednoduchý minulý čas, predminulý čas; zámená: ukazovacie, neurčité, vzťažné, vzťažné zámeno dont, zámená en, y; organizácia a logická následnosť ústneho prejavu: en fait, en effet ; vyjadrenie opozície par contre, en revanche (+učivo predchádzajúcich ročníkov)

Prípravný kurz – 7. ročník, s celkovým počtom vyučovacích hodín 140 je prípravou na vykonanie všeobecnej štátnej skúšky z jazyka, cieľom je dosiahnuť jazykovú úroveň B2-C2 podľa CEF.

7. ročník: zvládnutý celý gramatický systém jazyka, zvládnutie práce s náročným textom

Ostatné kurzy – ich rozsah a obsah je daný v časti ÚVOD.

Týždenné vyučovanie je spravidla rozdelené do 2 dní po 90 minút.

.