Štátna jazyková škola v Košiciach

Nemecký jazyk

Základnými učebnicami, ktoré sa používajú sú:

Nemecký jazyk - Vyučuje sa základný, stredný a vyšší kurz, pričom každý kurz trvá 2 roky

                         -  Záujemcovia o štátnu skúšku môžu absolvovať štátnicovú prípravu

                         - Každý kurz má rozsah 4 hodiny týždenne, teda 2x90 minút

                         - Organizujú sa aj konverzačné kurzy

Ročný počet hodín v základných, stredných, vyšších a prípravných kurzoch je 140, vyučovanie prebieha od septembra do júna v pracovných dňoch, okrem dní školských prázdnin a štátnych sviatkov.

Základný kurz – 1. a 2. ročník, s celkovým počtom vyučovacích hodín 280 je zameraný na osvojenie si základov jazyka a dosiahnutie úrovne jazykovej spôsobilosti A1-A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEF).

1. ročník: určený pre úplných začiatočníkov, prijímacie testy sa nevykonávajú

2. ročník: tvorenie otázky; slovosled oznamovacej a opytovacej vety; určitý a neurčitý člen; skloňovanie podstatných mien; zápor nicht a kein; časovanie slovies v prítomnom a v minulom čase (perfektum); imperatív; časovanie spôsobových slovies; slovesá s odlučiteľnou a neodlučiteľnou predponou; osobné a privlastňovacie zámená; predložky in,an,auf; zemepisné názvy;slovná zásoba príslušných lekcií

Stredný kurz – 3. a 4. ročník, s celkovým počtom vyučovacích hodín 280 je zameraný na prehĺbenie a rozšírenie znalosti jazyka a dosiahnutie úrovne B1-B2.1 podľa CEF.

3. ročník: použitie 2. pádu; skloňovanie prídavných mien po určitom a neurčitom člene; skloňovanie osobných zámen; stupňovanie prídavných mien a prísloviek; predložky s 3.,4., 3.a 4. pádom; radové číslovky; modálne slovesá v préterite; préteritum slovies pravidelných a nepravidelných; spojky deshalb,weil, obwohl, wenn; predložky s časovými údajmi (+ učivo predchádzajúcich ročníkov)

4. ročník: skloňovanie stupňovaných prídavných mien; slovosled vo vedľajšej vete; spojka dass; vzťažné vety; časové vety s als a wenn; nepriama otázka; zvratné slovesá; predložkové väzby slovies; zámenné príslovky; podmieňovací spôsob-vyjadrenie nereálnych a možných dejov, zdvorilej prosby pomocou würde; sloveso werden; vyjadrenie činnosti pomocou trpného rodu; infinitív s zu a bez zu; vyjadrenie času; slovná zásoba príslušných lekcií (+ učivo predchádzajúcich ročníkov)

Vyšší kurz – 5. a 6. ročník, s celkovým počtom vyučovacích hodín 280 je zameraný na osvojenie si odborno-špecifických a profesionálne orientovaných jazykových znalostí a dosiahnutie úrovne B2.2-C1 podľa CEF.

5. ročník: slabé skloňovanie podstatných mien; konštrukcie so zámenom es; zámeno derselbe; predložkové väzby slovies,podstatných mien a prídavných mien; neurčitok s zu; um zu; poradie vetných členov vo vete; spojky damit während,bis,bevor,nachdem; zdvojené spojky; trpný rod s modálnym slovesom; podmienkové vety v prítomnom a minulom čase; predložky s 2. pádom (+ učivo predchádzajúcich ročníkov)

6. ročník: zvratné a recipročné slovesá; plusquamperfektum; konjunktiv I a nepriama reč; konjunktiv II; používanie konjunktívov; vyjadrenie domnienky; vyjadrenie zdvorilej žiadosti; futur II; slovná zásoba príslušných lekcií (+ učivo predchádzajúcich ročníkov)

Prípravný kurz – 7. ročník, s celkovým počtom vyučovacích hodín 140 je prípravou na vykonanie všeobecnej štátnej skúšky z jazyka, cieľom je dosiahnuť jazykovú úroveň B2-C2 podľa CEF.

7. ročník: zvládnutie celého gramatického systému nemeckého jazyka, slovnej zásoby predchádzajúcich ročníkov; schopnosť pracovať s náročným textom (čítanie s porozumením); zvládnutie komunikatívnych funkcií jazyka v ústnej a písomnej podobe; porozumenie vypočutého textu

Ostatné kurzy – ich rozsah a obsah je daný v časti ÚVOD.

Týždenné vyučovanie je spravidla rozdelené do 2 dní po 90 minút.