Štátna jazyková škola v Košiciach

Rada školy

Rada školy pri Jazykovej škole, Hlavná 113, Košice bola zriadená 10. mája 2010. Jej štatút si môžete prečítať tu.

Rada školy oznamuje:

Podľa štatútu Rady školy pri Jazykovej škole, Hlavná 113, Košice článok 6, bod (5) sú zasadnutia rady verejné, ak rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých jej členov nerozhodne inak. 

 

Členovia Rady školy:

1. Mgr. Anna Puzderová, predseda - zástupca pedagogických zamestnancov
2.  Ildikó Gal Andrezlyová - zástupca nepedagogických zamestnancov
3.  Ing. Roman Matoušek - poslanec samosprávneho kraja
4.  Ing. Miroslava Beňová - delegovaný zástupca zriaďovateľa, Odbor školstva ÚKSK
5.   JUDr. Ing. Jana Béreš Furmanová, MBA, LL.M - delegovaný zástupca zriaďovateľa, Úrad KSK

Výročná správa Rady školy TU

 Návrhy a pripomienky adresujte:

Mgr. Anna Puzderová, predseda rady školy