Štátna jazyková škola v Košiciach

Rada školy

Rada školy pri Jazykovej škole, Hlavná 113, Košice bola zriadená 10. mája 2010. Jej štatút si môžete prečítať tu.

Rada školy oznamuje:

Podľa štatútu Rady školy pri Jazykovej škole, Hlavná 113, Košice článok 6, bod (5) sú zasadnutia rady verejné, ak rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých jej členov nerozhodne inak. Rada školy preto bude zverejňovať na internetových stránkach školy informácie pre verejnosť o najbližších zasadnutiach rady školy a to v dostatočnom predstihu.

 

Členovia Rady školy:

1. Mgr. Anna Puzderová, predseda - zástupca pedagogických zamestnancov
2. Ildikó Gal Andrezlyová - zástupca nepedagogických zamestnancov
3. Daniel Rusnák - delegovaný zástupca zriaďovateľa
4. Michal Rečka - delegovaný zástupca zriaďovateľa
5. JUDr. Ing. Lucia Pivarníková - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Výročná správa Rady školy TU

 Návrhy a pripomienky adresujte:

Mgr. Anna Puzderová, predseda rady školy