Štátna jazyková škola v Košiciach

Sťažnosti, podnety

Povinné zverejnenie informácií Jazykovej školy Hlavná 113, Košice (ďalej len „škola“) v zmysle ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Ako žiadať informácie, podávať sťažnosti a podnety

osobne na sekretariáte školy

Jazyková škola
Hlavná 113
Košice

Pondelok • 10:00 - 18:00
Utorok •      10:00 - 18:00
Streda •      10:00 - 18:00
Štvrtok •     10:00 - 18:00
Piatok •      10:00 - 18:00

poštou

Jazyková škola
Hlavná 113
040 01 Košice
   
telefonicky

info  0907448040
zborovňa  055-6220498
 

elektronickou poštou

  info@sjs.sk
  drahoslava.vasilova@sjs.sk

 

Sprístupňovanie informácií na žiadosť


Náležitosti žiadosti o poskytnutie informácie


a) označenie školy, ktorej je žiadosť určená;
b) meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa;
c) adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa;
d) uvedenie požadovaných informácií;
e) požadovaný spôsob sprístupnenia informácií;
f) dátum;
g) podpis žiadateľa.


Postup pri vybavovaní žiadosti


Žiadosť o poskytnutie informácie škola po predložení potvrdí prezentačnou pečiatkou a preskúma, či obsahuje všetky požadované náležitosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, škola vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť doplnil, inak škola žiadosť odloží.

Ak škola, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne.

Postúpenie žiadosti škola oznámi žiadateľovi. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, keď príslušná povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.

Lehota na vybavenie žiadosti je najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov v žiadosti a 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme. Lehota sa môže zo závažných dôvodov predĺžiť. Predĺženie lehoty škola oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty.

Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, škola môže namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, škola mu ich sprístupní.

 

Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť žiadateľa


a) ústne,
b) nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis,
c) sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami,
d) telefonicky,
e) poštou,
f) elektronickou poštou.


Škola umožní každému bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu nahliadnuť, robiť si výpisy alebo odpisy alebo kópie zo spisov a z dokumentácie.

Ak škola poskytne informácie v požadovanom sprístupnení, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takémuto rozhodnutiu nemožno podať opravný poriadok.

Ak škola žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená pre nesplnenie predpísaných náležitostí žiadosti.

Ak škola v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu.

 

Obmedzenie prístupu k informáciám


Škola obmedzí prístup k informáciám, poskytnutím ktorých by došlo k porušeniu

a) ochrany osobnosti a osobných údajov,
b) ochrany obchodného, daňového a bankového tajomstva,
c) ustanovenia § 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o ďalších obmedzeniach prístupu k informáciám.


Opravné prostriedky


Proti rozhodnutiu školy o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva škole.

O odvolaní proti rozhodnutiu školy rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť.

 

Úhrada nákladov


Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady do výšky materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.

 

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií


podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií.

Jazyková škola Hlavná 113,  Košice sprístupňuje informácie bezplatne s výnimkou úhrady materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi, ak súčet jednotlivých položiek hradených v zmysle tohto sadzobníka presiahne čiastku 3,32 €.

Úhrady za sprístupnenie informácií pozostávajú z nákladov za:

vyhotovenie kópií požadovaných informácií        jednostranná, čiernobiela, formát A4 – 0,10 €
                                                                                  obojstranná, čiernobiela, formát A4 – 0,17 €
                                                                                  jednostranná, čiernobiela, formát A3 – 0,13 €
                                                                                  obojstranná, čiernobiela, formát A3 – 0,20 €

obstaranie technických nosičov dát                     CD/DVD nosič – 0,60 €

obstaranie obalu                                                     obálka, formát C6 –  0,03 €

                                                                                  obálka, formát C5 – 0,03 €

                                                                                  obálka, formát C4 – 0,07 €
                                                                                  obálka na CD/DVD nosič – 0,17 €

odoslanie informácií                                               poštovné sa spoplatňuje podľa aktuálneho cenníka služieb  

                                                                                  Slovenskej pošty (Tarifa SP)

Úhrada za sprístupnenie informácie sa realizuje platbou v hotovosti do pokladne Jazykovej škola Hlavná 113, Košice alebo zaslaním vybavenej žiadosti na adresu žiadateľa doporučenou zásielkou na dobierku.

 

Podávanie podnetov o protispoločenskej činnosti


č. 1/2015
SMERNICA
Košického samosprávneho kraja
z 21. mája 2015
o vnútornom systéme vybavovania podnetov fyzickej osoby o protispoločenskej činnosti
Predseda Košického samosprávneho kraja podľa § 16 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov a § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Článok 1
Úvodné ustanovenia

(1)Táto smernica upravuje podrobnosti o vnútornom systéme vybavovania podnetov podľa osobitného predpisu (ďalej len „podnet“).1)

(2)Za Košický samosprávny kraj (ďalej len „KSK“) ako zamestnávateľa a tiež voči všetkým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK plní úlohy podľa osobitného predpisu2) zodpovedná osoba, ktorou je hlavný kontrolór, a to prostredníctvom vnútornej organizačnej jednotky Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja (ďalej len „ÚHK KSK“), zriadeného podľa osobitného predpisu.3)

Podávanie a evidovanie podnetov
Článok 2


(1)Podnet možno podať v listinnej forme, doručený poštou alebo v elektronickej forme, doručený emailom alebo prostredníctvom elektronického formuláru. V záujme ochrany osobných údajov je vhodné, aby bol podnet adresovaný vždy zodpovednej osobe.

(2)Označenie zodpovednej osoby jej poštová adresa, jej emailová adresa ako aj elektronický formulár na podávanie podnetov sú zverejnené na webovom sídle KSK v časti Úradná tabuľa/Prevencia kriminality.

(3)Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK zverejnia informácie podľa odseku 2 na svojom webovom sídle alebo tak, aby boli prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom.

(4)Fyzickou osobou poskytnutý údaj o emailovej adrese a ďalšie osobné údaje uvedené v podnete podanom v akejkoľvek forme podľa odseku 1, okrem osobných údajov podľa článku 7 odseku 1, sa bez zbytočného odkladu zlikvidujú alebo iným vhodným spôsobom sa zabezpečí ich ochrana podľa osobitného predpisu.4)

(5)Ak podnet je nečitateľný, nezrozumiteľný, alebo nespĺňa náležitosti podľa osobitného predpisu5) zodpovedná osoba bezodkladne vyzve fyzickú osobu, ktorá podala podnet, aby ho do 10 pracovných dní doplnila alebo zosúladila, súčasne ju poučí, že inak sa podnet nepreveruje.

Článok 3


(1)Evidenciu podnetov vedie zodpovedná osoba v písomnej forme v knihe podnetov fyzických osôb o protispoločenskej činnosti.

(2)Evidencia podnetov, okrem náležitostí uvedených v osobitnom predpise,6) obsahuje najmä údaje o dátume zaevidovania podnetu, o druhu podnetu napríklad oznámenie alebo podanie, čísle registratúrneho spisu, názve preverovaného subjektu a dátume odoslania oboznámenia fyzickej osoby, ktorá podala podnet, s výsledkom preverenia.

Článok 4

Preverovanie podnetov a oprávnenia zodpovednej osoby

(1)Podnety sú preverované predovšetkým postupmi platnými pre výkon kontrolnej činnosti ÚHK KSK, ustanovených v osobitnom predpise.7)

(2)Preverovať podnety sú oprávnení zamestnanci ÚHK KSK na základe písomného poverenia zodpovednej osoby na vykonanie kontroly.

(3)ÚHK KSK je povinný prijať a preveriť každý podnet v rozsahu kontrolnej činnosti ustanovenom osobitným predpisom.8)

(4)Po prijatí a zaevidovaní podnetu ÚHK KSK bezodkladne upovedomí fyzickú osobu, ktorá podala podnet, o začatí kontroly, ktorej účelom je jeho preverenie.

(5)Podnet, ktorého obsah nespadá pod rozsah kontrolnej činnosti ÚHK KSK ustanovený osobitným predpisom8) a ktorého preverenie je upravené iným predpisom,9) ÚHK KSK vráti bezodkladne tomu, kto ho podal, s uvedením dôvodu a upovedomením, ktorý orgán verejnej moci je príslušný konať vo veci; anonymné oznámenie1) postúpi orgánu verejnej moci príslušnému konať vo veci, anonymné podanie1) sa nepreveruje.

(6)Ak z obsahu podnetu vyplýva, že niektorú jeho časť nemožno podriadiť pod rozsah kontrolnej činnosti ÚHK KSK ustanovený osobitným predpisom8), ÚHK KSK preverí iba tú časť podnetu, ktorá je v rozsahu kontrolnej činnosti ustanovenom osobitným predpisom, 8) na ostatné časti podnetu sa primerane použije odsek 5.

(7)Opakovaný podnet, ak neobsahuje nové skutočnosti, sa nepreveruje.

(8)Pred uplynutím lehoty na preverenie podnetu, ktorá je 90 dní od jeho prijatia, je na návrh zamestnanca ÚHK KSK oprávnená zodpovedná osoba predĺžiť lehotu na jeho preverenie o ďalších 30 dní.10) Rozhodnutie o predĺžení lehoty musí byť vyhotovené písomne a musí obsahovať dôvody predĺženia. Predĺženie lehoty sa oznámi fyzickej osobe, ktorá podala podnet, bezodkladne, písomne a s uvedením dôvodu.

(9)Oprávnenia zodpovednej osoby a ÚHK KSK pri preverovaní podnetov sú ustanovené v osobitných predpisoch.11)

Článok 5
Zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti


(1)Totožnosť fyzickej osoby, ktorá podala podnet, sú zodpovedná osoba a ÚHK KSK povinní pri preverovaní podnetu utajiť.

(2)Ak je z dôvodu objektívneho zistenia skutkového stavu veci potrebné pri preverovaní podnetu sprístupniť podnet tretej osobe, použije sa odpis alebo kópia podnetu bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali fyzickú osobu, ktorá podala podnet.

(3)Každý, komu je totožnosť fyzickej osoby, ktorá podala podnet, známa, je povinný o nej zachovávať mlčanlivosť.

Článok 6
Oboznamovanie s výsledkom preverenia


(1)Dňom skončenia preverenia podnetu sa rozumie deň skončenia kontroly podľa osobitného predpisu.12)

(2)Fyzickej osobe, ktorá podala neanonymný podnet v akejkoľvek forme podľa článku 2 odseku 1, oznámi výsledok preverenia písomne zodpovedná osoba.

(3)V oznámení o výsledku preverenia sa uvedú

a)kontrolné zistenia z vykonanej kontroly preverenia predmetu podnetu,

b)uložené povinnosti kontrolovanému subjektu podľa osobitného predpisu,13) vrátane termínov na ich splnenie a

c)informácia o predložení správy o výsledku kontroly na rokovanie Zastupiteľstva KSK a o jej zverejnení na webovom sídle KSK.

(4)V oznámení o výsledku preverenia sa v prípade zistenia uvedú aj informácie o

a)porušení finančnej disciplíny zakladajúcej uloženie odvodu, penále alebo pokuty a o oznámení oprávnenému orgánu na ich uloženie,

b)podozrení z trestnej činnosti a o oznámení podozrenia z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní.

Článok 7
Spracúvanie osobných údajov


(1)Na účely evidencie podnetov sa spracúvajú osobné údaje fyzickej osoby, ktorá podala podnet (ďalej len „dotknutá osoba“) v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby.

(2)Osobné údaje podľa odseku 1 sú spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby,14) za účelom ich využitia pre potreby poštového styku s dotknutou osobou.

(3)Osobné údaje evidované v knihe podnetov fyzických osôb o protispoločenskej činnosti sa zlikvidujú bezodkladne po uplynutí doby ich evidovania podľa osobitného predpisu.6)

(4)Ďalšie podrobnosti o spracúvaní osobných údajov sú ustanovené v osobitnom predpise.15)

Článok 8
Účinnosť


Táto smernica nadobúda účinnosť 26. mája 2015.

V Košiciach dňa 21. mája 2015
JUDr. Zdenko Trebuľa predseda KSK

____________________________________________________________________________________

1)§ 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2)§ 11 ods. 4 až 7 a § 12 zákona č. 307/2014 Z.z.

3)§ 19f ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

4)§ 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

5)§ 2 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 307/2014 Z. z.

6)§ 12 zákona č. 307/2014 Z.z.

7)Pravidlá kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja, schválené uznesením Zastupiteľstva KSK č. 162/2014 dňa 15. decembra 2014

8)§ 19c zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

9)Napríklad Trestný poriadok.

10)§ 11 ods. 4 zákona č. 307/2014 Z. z.

11)§ 13 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Pravidlách kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja

12)§ 22 ods. 1 a 2 zákona č. 502/2001 Z. z.

13)§ 22 ods. 3 písm. c) a d) zákona č. 502/2001 Z. z.

14)§ 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

15)Smernica KSK č. 3/2014 o ochrane osobných údajov

Top