Štátna jazyková škola v Košiciach

Protispoločenská činnosť

Protispoločenská činnosť


V zmysle smernice o pravidlách uplatňovania zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach Jazykovej školy, Hlavná 113, 040 01 Košice zverejňujeme meno zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov.

Podnet v zmysle uvedeného zákona je možné podať:

písomne:
listom odovzdaným zodpovednej osobe na jej pracovisku: Ildikó Gal Andrezlyová, Jazyková škola, Hlavná 113, 040 01 Košice
listom zaslaným na adresu zamestnávateľa: Jazyková škola, Hlavná 113, 040 01 Košice s poznámkou „opsc - neotvárať“
e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu: info@sjs.sk (spôsob dostupný 24 hodín denne)


ústne:
s vyhotovením písomného záznamu (záznam obsahuje: meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného pobytu oznamovateľa, deň a hodinu vyhotovenia záznamu, predmet podnetu, osobu voči ktorej podnet smeruje, podpis oznamovateľa a zodpovednej osoby) nahlásením u zodpovednej osoby na jej pracovisku: Jazyková škola, Hlavná 113, 040 01 Košice

 

Interná smernica č.2/2019 o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

 

https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/prevencia-kriminality/oznamovanie-protispolocenskej-cinnosti/