Štátna jazyková škola v Košiciach

Anglický jazyk (odbor tlmočnícky)

Všeobecné informácie šjs (odbor tlmočnícky) - Anglický jazyk

Špeciálnou jazykovou skúškou na tlmočnícky odbor sa overuje schopnosť kandidáta tlmočiť náročnejšie i mierne špecializované texty z anglického jazyka do slovenského a zo slovenského do anglického, najprv konzekutívne a potom simultánne.

Nevyhnutnou podmienkou na zloženie tejto špecifickej štátnej jazykovej sú talentové predpoklady, veľmi dobrá znalosť anglického jazyka ako aj kultúrnosť vyjadrovania sa v jazyku slovenskom, výborná pamäť a schopnosť rýchlo a pohotovo reagovať.

Špecifická štátna jazyková skúška na tlmočnícky odbor pozostáva z dvoch častí - písomnej a ústnej. Kandidáta, ktorý pri písomnej skúške nevyhovej, nemožno pripustiť k ústnej.

Písomná časť pozostáva:


Na vypracovanie písomnej časti skúšky môže uchádzač používať slovníky anglického a slovenského jazyka a príslušné normatívne príručky. Písomná časť trvá 3 hodiny.

Ústna časť skúšky pozostáva:

Jazykové reálie:

Tlmočnícky kurz predpokladá u poslucháčov znalosť reálií Veľkej Británie a USA, nakoľko tieto by mali poznať z všeobecnej štátnej jazykovej skúšky. K reáliám týchto zemí pridávame v tlmočníckom kurze aj potrebu poznania reálií celej anglofónnej oblasti - Írska, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Južnej Afriky a čiastočne aj bývalých kolónií, najmä Indie (angličtina prevzala množstvo slov z indických jazykov, ktoré sa bežne používajú). K znalosti reálií treba pridať aj znalosť rozdielnosti medzi jednotlivými druhmi angličtiny, najmä vo výslovnosti, ktorá môže predstavovať závažnú bariéru ako aj v slovnom fonde - najmä Južná Afrika a Austrália, kde názvy zvierat a niektorých prírodných javov sú prevzaté z jazyka domorodcov.

U záujemcov o špeciálnu štátnu jazykovú skúšku z odboru tlmočníctva, nakoľko väčšina z nich má ukončené stredoškolské vzdelanie, sa predpokladá znalosť slovenských reálií, dejín i jazykových zvláštností a postavenia slovenčiny v rodine indoeurópskych a skupine slovanských jazykov. Externí záujemci o skúšku z tlmočníctva musia mať všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z jazyka anglického, alebo ekvivalentnú skúšku, ktorá by potvrdila ich výborné znalosti anglického jazyka, prípadne ukončené univerzitné vzdelanie ( minimálne bakalárske) v odbore angličtina.

Otázky:

 1. Ekologická tématika
  Medicínska tématika
  Ľudský a profesionálny profil tlmočníka
 2. Dejepisná tématika
  Finančnícka tématika
  Charakteristika konzekutívneho tlmočenia
 3. Sprievodcovský text
  Politologický text
  Systém skratiek, poznámok a pamäťových cvičení pri konzekutívnom tlmočení
 4. Filozofický text
  Obchodná tématika
  Jazyk a kultúra pri konzekutívnom tlmočení
 5. Postavenie ženy
  Náboženská tématika
  Nutnosť poznania reálií pri konzekutívnom a simultánnom tlmočení
 6. Bioetika
  Školská tématika
  Charakteristika simultánneho tlmočenia
 7. Rasizmus
  Tématika ľudských práv
  Psychologické aspekty simultánneho tlmočenia
 8. Problém drog
  Umenovedná tématika
  Analýza postupnosti procesov a priorít pri simultánnom tlmočení
 9. Prisťahovalci v Európe
  Sociologická tématika
  Dejiny tlmočníctva
 10. Spoločnosť s rôznymi vierovyznaniami: úloha náboženstva
  Rovnoprávnosť mužov a žien
  Rozdiel medzi konzekutívnym a simultánnym tlmočením a prekladaním

Odporúčaná literatúra: