Štátna jazyková škola v Košiciach

Všeobecná štátna jazyková skúška

Všeobecná štátna jazyková skúška na úrovni C1-C2 sa na našej škole vykonáva pravidelne z anglického a nemeckého jazyka a z ostatných jazykov podľa záujmu.

Cieľom skúšky je preveriť vedomosti a jazykové zručnosti z cudzieho jazyka, ktoré zodpovedajú požiadavkám definovaným v stupni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, čo zodpovedá 840-980 vyučovacím hodinám v kurzoch štátnej jazykovej školy. Všeobecná štátna jazyková skúška má písomnú a ústnu časť.

1. Písomná časť pozostáva zo štyroch súčastí a spolu trvá štyri hodiny:

Diktát v rozsahu 100 plnovýznamových slov pri skúške z anglického a francúzskeho jazyka, pričom examinátor najprv číta celý text, potom diktuje po častiach rýchlosťou, ktorou by kandidát stačil zachytiť text v materinskom jazyku, a na záver číta text ešte raz normálnou rýchlosťou.
Reprodukcia počutého textu pri skúške z nemeckého jazyka. Pri nej examinátor prečíta text najprv pomalšie, druhýkrát bežnou hovorovou rýchlosťou. Kandidáti sa sústredia na pochopenie obsahu. Pri druhom čítaní si môžu robiť poznámky. Pri tejto časti nie je povolené používať slovník.
Čítanie s porozumením v celkovom rozsahu minimálne 600 slov. Kandidáti si prečítajú cudzojazyčný text a vypracujú pripojené cvičenia. Ani pri tejto časti nie je povolené používať slovník.
Preklad do cudzieho jazyka v rozsahu približne 100 plnovýznamových slov. Kandidát má preukázať schopnosť používať náročnejšie gramatické a lexikálne štruktúry v cudzom jazyku. Pritom môže používať slovník, preto odporúčame, aby si kandidáti na skúšku priniesli kvalitné prekladové aj výkladové slovníky.
Kompozícia na určenú tému v celkovom rozsahu minimálne 300 slov. Kandidát má preukázať schopnosť voľne spracovať jednu z troch daných tém a napísať súvislý jazykový prejav v cudzom jazyku. Aj pri tejto časti je povolené používať slovník.
Na skúške nie je možné používať notebook, ani žiadne iné elektronické prístroje a pomôcky, povolená je len knižná forma slovníkov.

Výsledok písomnej časti skúšky oznámi predseda komisie pre štátne jazykové skúšky kandidátovi najneskôr dva týždne pred začiatkom ústnej časti. Súčasne oznámi kandidátovi, ktorý úspešne vykonal písomnú časť, termín ústnej časti skúšky. Ten môže byť najskôr tri týždne po písomnej časti.

Kandidát, ktorý nevyhovel v písomnej časti štátnej jazykovej skúšky, nemôže vykonať jej ústnu časť.

2. Ústna časť skúšky trvá najviac 30 minút a dĺžka prípravy je 20-25 minút. Kandidát si sám vyžrebuje témy. Ústna časť má tiež štyri súčasti:

Práca s autentickým textom. Počas prípravy si kandidát prečíta text, ktorého obsah potom prezentuje formou voľnej reprodukcie, prípadne sa nadviaže diskusia na tému textu. Ide prevažne o úryvok textu z tlače alebo literárneho diela.
Konverzačná téma, ktorú si kandidát vyžreboval, sa stáva základom riadeného rozhovoru, pričom sa kandidátovi poskytne dostatočný priestor, aby mohol preukázať svoje jazykové schopnosti.
Otázka z reálií má poskytnúť kandidátovi príležitosť, aby preukázal svoje vedomosti o zemepisno-hospodárskych a kultúrno-politických pomeroch krajín, v ktorých sa hovorí jazykom, z ktorého skladá skúšku.
Beletria. Examinátor vyberie jeden z piatich prečítaných titulov, ktoré kandidát uviedol na prihláške. Kandidátovou úlohou je preukázať znalosť daného literárneho diela, schopnosť rozprávať o živote a tvorbe jeho autora a zaradiť ho do príslušného literárneho obdobia, prípadne literárneho prúdu.
Na ústnej časti skúšky môžu kandidáti pracovať len s pomôckami, ktoré im poskytne skúšobná komisia, ako napr. fotografie, prospekty, tabuľky, grafy, mapy.

Celkový výsledok štátnej jazykovej skúšky, ktorý sa určí podľa výsledkov písomnej časti a ústnej časti, sa hodnotí stupňami: prospel s vyznamenaním, prospel veľmi dobre, prospel a neprospel. Škola vydáva o absolvovaní všeobecnej štátnej skúšky vysvedčenie.

Sylaby pre jednotlivé jazyky, ktoré obsahujú zoznam konverzačných tém, tém z reálií a odporúčanú literatúru, nájdete v časti Sylaby.