Štátna jazyková škola v Košiciach

Prijímanie poslucháčov

Štúdium na Jazykovej škole je prístupné každému, kto k 1. septembru príslušného školského roka dovŕšil vek 12 rokov. Ponuka kurzov rešpektuje požiadavky definované Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky CEF.

Jazyková škola prijíma poslucháčov z radov širokej verejnosti zápisom pred začiatkom školského roka (noví poslucháči), a to vyplnením prihlášky, vyplatením poplatku za kurz a splnením kritérií na prijatie na štúdium v danom ročníku (úspešné zvládnutie prijímacieho testu). Presný termín zápisu bude zverejnený na informačnej tabuli školy a na internetovej stránke. Počas školského roka je možné prihlásiť sa na štúdium po konzultácii s príslušným vyučujúcim v prípade, že je v kurze voľné miesto. Záujemca o štúdium na jazykovej škole sa prihlasuje do konkrétneho ročníka podľa stupňa svojich jazykových kompetencií.

Do vyšších ročníkov: Interní poslucháči postupujú na základe úspešného zvládnutia koncoročných testov – píšu sa v máji - júni príslušného školského roka. Ostatní záujemcovia o štúdium, t.j. tí, ktorí chcú pristúpiť do vyšších ročníkov sa prijímajú po úspešnom zvládnutí písomných testov. V prípade nesplnenia požadovaného počtu bodov v teste máte možnosť požiadať vyučujúceho príslušného jazyka o zaradenie do nižšieho ročníka.

Odovzdaním vyplnenej prihlášky a zaplatením za kurz sa stávate poslucháčom Jazykovej školy a máte právo zúčastňovať sa na vyučovaní v kurze, do ktorého ste zapísaný. Súčasne sa zaväzujete k pravidelnej dochádzke na vyučovacie hodiny. Prestup do iného kurzu je možný po dohode so zainteresovanými vyučujúcimi. Poslucháč, ktorý sa jeden mesiac nezúčastňuje na vyučovaní a svojmu vyučujúcemu neoznámi svoju dlhodobú absenciu v jej priebehu, je z kurzu vyradený bez nároku na vrátenie školného a jeho miesto je k dispozícii novým uchádzačom. Počas každého polroka je poslucháč povinný absolvovať 2 z 3 priebežných testov a byť prítomný na 70% odučených hodín, aby bol pripustený k záverečnému - postupovému testu. Po splnení týchto podmienok môže poslucháč postúpiť do ďalšieho ročníka a po ukončení 2., 4. a 6. ročníka mu škola vydá Osvedčenie o ukončení základného, stredného alebo vyššieho kurzu.

Učebnice a ďalší študijný materiál si poslucháči obstarávajú sami podľa pokynov vyučujúceho. Zvukové alebo obrazové materiály škola neposkytuje poslucháčom k dispozícii na prehrávanie. Po vstupe do triedy je poslucháč povinný vypnúť svoj mobilný telefón.

Počas celého trvania štúdia na Jazykovej škole je poslucháč povinný riadiť sa Vnútorným poriadkom Jazykovej školy. 

PODMIENKY ZÁPISU

Podmienkou zápisu do prípravného kurzu na základnú štátnu jazykovú skúšku  je ovládanie anglického/nemeckého/francúzskeho/ruského/španielskeho a talianskeho jazyka na úrovni B1 CEF, t. j. úspešné zvládnutie písomného prijímacieho testu na tejto úrovni alebo prijatie bez testu pri preukázaní maturitného vysvedčenia úrovne B1 ( maturita B – nižšia úroveň), PET Cambridge alebo inej jazykovej skúšky zodpovedajúcej úrovni B1 CEF.

Podmienkou zápisu do prípravného kurzu na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku je ovládanie anglického/nemeckého /francúzskeho/ruského/španielskeho a talianskeho jazyka na úrovni B2 CEF, t. j. úspešné vykonanie prijímacieho testu na tejto úrovni, alebo prijatie bez testu pri preukázaní maturitného vysvedčenia úrovne B2 (maturita A – vyššia úroveň), FCE Cambridge alebo inej jazykovej skúšky zodpovedajúcej úrovni B2 CEF.

Základnú štátnu jazykovú skúšku je možné vykonať len po dosiahnutí veku 17 rokov a všeobecnú 18 rokov. V prípade, ak uchádzač nespĺňa požadovanú vekovú hranicu, riaditeľ môže urobiť výnimku, na základe jeho písomnej žiadosti.

Podmienkou zápisu do prípravného kurzu pre štátnu jazykovú skúšku odbor prekladateľský a tlmočnícky sa vyžaduje absolvovanie všeobecnej štátnej jazykovej skúšky (C1) alebo absolvovanie štúdia cudzieho jazyka na Pedagogickej alebo Filozofickej fakulte.