Štátna jazyková škola v Košiciach

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program (stiahnuť TU) vychádza zo Spoločného európskeho referenčného rámca riadi sa ním danou klasifikáciou úrovne ovládania cudzieho jazyka

Spoločný európsky referenčný rámec - SERR
Základný - elementárny stupeň ovládania jazyka

A1 Začiatočník I. stupeň

Je schopný porozumieť základným pojmom a jednoduchým vetám, používaným v každodennom styku za účelom vyjadrenia konkrétnych požiadaviek. Vie predstaviť seba a iných, sformulovať jednoduché otázky, napr. kde bývaš?, kto je to?, čo máš? čo robíš? a odpovedať na ne. Je schopný dorozumieť sa jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner hovorí pomaly a zreteľne a je ochotný pomôcť.

A2 Začiatočník II. stupeň

Rozumie vetám a často používaným pojmom, súvisiacim s bezprostrednou komunikáciou (napr. informácie o ľuďoch, rodine, nákupoch, práci). Vie sa dorozumieť v zaužívaných situáciách, kde ide o jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných veciach. Pomocou jednoduchých jazykových prostriedkov vie opísať svoj pôvod a vzdelanie, okolie a veci súvisiace s bezprostrednými potrebami.

Stredný stupeň - samostatné ovládanie jazyka

B1 Mierne pokročilý

Vie komunikovať na témy ako osobné údaje, rodina, škola, práca, záujmy, šport, zdravie, životné prostredie, medziľudské vzťahy, počasie. Rozumie jednoduchým informáciám o známych veciach. Orientuje sa v situáciách, ktoré môžu nastať počas cestovania v oblasti, kde sa hovorí daným jazykom. Vie sa zapojiť do nenáročných dialógov a diskusie. Vie vytvoriť jednoduchý text na známe témy alebo témy vo sfére svojho záujmu. Dokáže opísať svoje skúsenosti, udalosti, sny a ambície a stručne vysvetliť svoje názory a plány.

B2 Stredne pokročilý

Rozumie hlavnej myšlienke komplexného textu na konkrétnu alebo abstraktnú tému, vrátane technických textov z oblasti vlastnej odbornosti. Vie reagovať s primeranou plynulosťou a spontánnosťou, čo mu umožňuje komunikovať s rodenými hovoriacimi bez väčšej námahy. Vie vytvoriť jasný a detailný text na široký okruh tém a vysvetliť svoj postoj k aktuálnym témam, ako aj prezentovať výhody a nevýhody rôznych názorov.

Vyšší stupeň - kompetentné ovládanie jazyka

C1 Pokročilý

Dokáže porozumieť širokému obsahu náročných, dlhších textov a rozoznať implicitný význam. Vie sa plynulo a spontánne vyjadrovať bez zjavného hľadania výrazov. Jazyk využíva pružne a efektívne pre spoločenské, profesijné, či akademické účely. Dokáže vytvoriť zrozumiteľný a podrobný text na zložité témy a používa v ňom vhodné jazykové prostriedky.

C2 Vysoko pokročilý

Je schopný porozumieť prakticky všetkému a bez problémov. Vie zhrnúť informácie z rôznych písomných i ústnych zdrojov a pritom poskytnúť odôvodnenia a vysvetlenia. Dokáže sa vyjadrovať spontánne, veľmi plynulo a presne aj v zložitých situáciách, a to vďaka využívaniu jemných výrazových prostriedkov.