Štátna jazyková škola v Košiciach

Anglický jazyk

Všeobecné informácie a sylaby všeobecnej ŠJS - Anglický jazyk

Všeobecnou štátnou jazykovou skúškou sa overuje, či má kandidát dobré praktické a im zodpovedajúce teoretické vedomosti z jazyka, či má prehľad o hlavných javoch politického, hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života v danej jazykovej oblasti i v SR, a či vie jazyk aktívne používať v ústnom i písomnom prejave.

Vyžadovaný stupeň osvojenia anglického jazyka je v rozsahu určenom Vyhláškou MŠ SR č.44/96 Z.z., čo pre všeobecnú ŠJS zodpovedá 840 až 980 hodinám výučby , tj.j minimálne siedmim rokom štúdia v kurzoch štátnej jazykovej školy (absolvovanie základného, stredného, vyššieho kurzu a prípravného ročníka na ŠJS).

Z toho vyplýva, že príprava na všeobecnú ŠJS si vyžaduje dlhšie a precíznejšie štúdium jazyka vo všetkých zručnostiach.

Svojou náročnosťou je všeobecná ŠJS na najvyššej jazykovej úrovni ("advanced level"), pričom sa od kandidáta vyžaduje nielen zvládnutie jazyka na tejto úrovni,ale aj preukázanie vedomostí z reálií a literatúry v zmysle syláb.

Nielen stupňom náročnosti ale aj kvalifikáciou je všeobecná ŠJS na rovnakej úrovni ako štátna záverečná skúška z jazyka na pedagogických alebo filozofických fakultách (Vyhláška MŠ SR 41/96 Z.z.)

SYLABY VŠEOBECNEJ ŠJS Z AJ

Všeobecná štátna jazyková skúška pozostáva z dvoch častí - písomnej a ústnej.

Písomná časť šjs pozostáva zo štyroch častí:

Diktát: v rozsahu asi 100 plnovýznamových slov prečíta examinátor text diktátu najprv pomalšie, potom diktuje rýchlosťou, ktorou by kandidát stačil zachytiť text v materinskom jazyku a na záver examinátor prečíta diktát ešte raz normálnou rýchlosťou. Kandidáti diktát odovzdajú. V tejto časti nesmú používať slovníky.

Čítanie s porozumením: kandidáti si prečítajú zadaný text a vypracujú pripojené cvičenia. V tejto časti nesmú používať slovníky.

Preklad do angličtiny: v rozsahu asi 100 slov. Kandidát má dokázať schopnosť prekladať správne, podľa možnosti doslovne, nevynechávajúc  slová. Nie je to voľný preklad, podľa možností je potrebné preložiť každé slovo, vynechané slovo sa považuje za hrubú chybu. Vety majú zodpovedať lexikálnej a gramatickej štruktúre anglického jazyka. V tejto časti sa môžu používať slovníky.

Voľná téma: kandidát si vyberie jednu z troch navrhnutých tém a vypracuje ju v rozsahu najmenej dvoch stránok kancelárskeho hárku (A4) - 300 slov.. V tejto časti sa môžu používať slovníky.

Odporúčame priniesť si kvalitné prekladové aj výkladové slovníky.

Príprava na písomnú časť všeobecnej ŠJS:
Pre prípravu na písomnú časť odporúčame záujemcom, aby sa pravidelne cvičili v písaní (pri individuálnej príprave by bolo ideálne mať partnera, ktorý bude text diktovať), ďalej,aby si cvičili čítanie s porozumením ("Reading Comprehension") vrátane technáňík rýchleho čítania "skimming" a "scanning". Pri príprave na preklad zo slovenčiny do angličtiny sa treba zamerať na precvičovanie správneho prekladu, t.j. neprekladať doslovne, ale použiť vhodnú frazeológiu, predložkové väzby a zvraty, rešpektovať odlišné struktúry jazyka.

Kandidáti by aj pri príprave mali pracovať s kvalitným slovníkom, rozhodne nestačí slovník vreckový.
Na opakovanie gramatiky a pestovanie štylistického vyjadrovania odporúčame okrem jazykových a gramatických príručiek na "advanced level" aj preštudovať si učebnice, používané na jazykovej škole.

Ústna časť šjs taktiež pozostáva zo štyroch častí:

Práca s autentickým textom: počas celkovej cca 20 minútovej prípravy na ústnu skúšku si kandidát potichu prečíta zadaný text, obsah ktorého na skúške prezentuje formou voľnej reprodukcie, prípadne sa nadviaže diskusia o téme textu. Je to obyčajne kratší text alebo úryvok z tlače alebo z literárneho diela. Ak je v ňom osobitná väzba alebo gram.jav, možno kandidáta požiadať, aby ho vysvetlil. Kandidát má právo použiť pri tom svoj materinský jazyk, je však dobré, ak vie podať výklad v cudzom jazyku. Od kandidáta sa môže žiadať i popis obrazu alebo fotografie.

Konverzačná téma: kandidát sa rozhovorí na jednu z konverzačných tém, ktoré sú uvedené v priložených Sylabách. Konverzačnú tému si kandidát žrebuje/vytiahne spolu s otázkou z reálií.

Otázka z reálií: v tejto časti má kandidát dokázať, že pozná zemepisno-hospodárske a kultúrno-politické pomery anglicky hovoriacich krajín - Veľkej Británie a Spojených štátov amerických a vie ich porovnať s domácimi.

Beletria: Rozbor prečítaných diel v anglickom origináli a od anglicky píšucich autorov - klasikov. Minimálne 5 titulov v rozsahu minimálne 500 strán spolu. Nemôže to byť odborná literatúra.

Potrebné vedomosti o týchto faktoch môže kandidát získať z publikácii vydaných u nás alebo v zahraničí.