Štátna jazyková škola v Košiciach

Anglický jazyk

Základnou učebnicou, ktorá sa používa na vyučovaní je Straightforward a Navigate

Anglický jazyk  -  Vyučuje sa základný, stredný a vyšší kurz, pričom každý kurz trvá 2 roky

                          -  Záujemcovia o štátnu skúšku môžu absolvovať štátnicovú prípravu

                          - Takmer každý kurz má rozsah 4 hodiny týždenne, teda 2x90 minút

                          - Organizujú sa aj konverzačné kurzy

Ročný počet hodín v základných, stredných, vyšších a prípravných kurzoch je 140, vyučovanie prebieha od septembra do júna.

Základný kurz – 1. a 2. ročník, s celkovým počtom vyučovacích hodín 280 je zameraný na osvojenie si základov jazyka a dosiahnutie úrovne jazykovej spôsobilosti A1-A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEF).

1. ročník: je určený pre úplných začiatočníkov, prijímacie testy sa nevykonávajú

2. ročník: jednotné a množné číslo podstatných mien; neurčitý, určitý a nulový člen; privlastňovací pád; počítateľné a nepočítateľné podstatné mená; stupňovanie prídavných mien; osobné, privlastňovacie, opytovacie a vzťažné zámená; jednoduchý prítomný čas; jednoduchý minulý čas; sloveso can

Stredný kurz – 3. a 4. ročník, s celkovým počtom vyučovacích hodín 280 je zameraný na prehĺbenie a rozšírenie znalosti jazyka a dosiahnutie úrovne B1-B2.1 podľa CEF.

3. ročník: tvorenie doplňovacích otázok; gramatické časy: priebehový prítomný, jednoduchý predprítomný; vyjadrovanie budúcich zámerov pomocou: going to, would like to, want to; vyjadrovanie pravdepodobnosti v budúcnosti pomocou: might, will; vyjadrovanie nutnosti, povinnosti a zákazu pomocou: have to, can; príslovky frekvencie deja (+ učivo predchádzajúcich ročníkov)

4. ročník: vyjadrovanie povinnosti a odporúčania; vyjadrovanie budúcich plánov pomocou priebehového prítomného času; používanie členov v zemepisných názvoch; výrazy vyjadrujúce množstvo s počítateľnými a nepočítateľnými podstatnými menami; priebehový minulý čas; časové vedľajšie vety; prvý kondicionál; trpný rod v jednoducho

Vyšší kurz – 5. a 6. ročník, s celkovým počtom vyučovacích hodín 280 je zameraný na osvojenie si odborno-špecifických a profesionálne orientovaných jazykových znalostí a dosiahnutie úrovne B2.2-C1 podľa CEF.

 5. ročník: vyjadrenie rozhodnutia, zámeru, predikcie a plánovanej budúcnosti; frázy spojené s druhým a tretím stupňom prídavných mien; akostné prídavné mená vyjadrujúce osobné vlastnosti; predprítomný priebehový čas, predminulý jednoduchý čas; nepriama reč; druhý kondicionál (+ učivo predchádzajúcich ročníkov)

6. ročník: základné a silné prídavné mená; prídavné mená s koncovkami -ed/-ing; spôsoby vyjadrenia zdvorilej žiadosti; vedľajšie vzťažné vety; vyjadrenie náhleho rozhodnutia a ponuky; tvorenie slov predponami a príponami; tretí kondicionál; použitie modálnych slovies v minulosti (+ učivo predchádzajúcich ročníkov)

Prípravný kurz – 7. ročník, s celkovým počtom vyučovacích hodín 140 je prípravou na vykonanie všeobecnej štátnej skúšky z jazyka, cieľom je dosiahnuť jazykovú úroveň B2-C2 podľa CEF.

7. ročník: zvládnutý celý gramatický systém jazyka, zvládnutie práce s náročným textom

Ostatné kurzy – ich rozsah a obsah je daný v časti ÚVOD.

Týždenné vyučovanie je spravidla rozdelené do 2 dní po 90 minút.

V kurzoch s dotáciou 2 vyučovacie hodiny do týždňa je celkový počet hodín 70 a vyučovanie prebieha jedenkrát za týždeň.