Štátna jazyková škola v Košiciach

História a profil školy

Jazyková škola je školské zariadenie, ktoré zniklo v roku 1963. Na základe zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 1. júla 2002 stal zriaďovateľom školy Košický samosprávny kraj. Zriaďovacou listinou vydanou 1. septembra 2008 pod č. 1712/2008-RU 17/27659 sa zmenil názov školy zo Štátnej jazykovej školy na Jazykovú školu. Dodatkom č.1 zo dňa 2. septembra vydanej Košickým samosprávnym krajom bola schválená zmena formy hospodárenia školy z príspevkovej na rozpočtovú organizáciu s účinnosťou od 01.07.2009. V roku 2012 sa Jazyková škola presťahovala na Hlavnú 113, 040 01 Košice, do budovy Dopravnej priemyslovky. Je to záujmovo – vzdelávacie zariadenie, prístupné každému, kto k 1. septembru príslušného roka dovŕši vek 15 rokov. 

Hlavným zámerom školy je  slúžiť širokej verejnosti a poskytovať jazykové vzdelanie v anglickom, nemeckom, španielskom, francúzskom, ruskom, talianskom a maďarskom jazyku. Jednotlivé kurzy sú zaradené podľa Európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky od A1 až po C2. Okrem tradičných kurzov (základných, stredných a vyšších) sa škola snaží prispôsobiť požiadavkám verejnosti a začala ponúkať nové prípravné a špecializované kurzy pre jednotlivé jazyky.

Škola má oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky udelené ministerstvom školstva SR pod číslom 2016-23845/51445:5-10B0. Skúšky sa konajú  v jarnom a jesennom termíne. 

Naša jazyková škola poskytuje stabilizovaný systém výučby cudzích jazykov viac ako  50 rokov, ktorý dopĺňa modernými metódami a najnovšími trendmi vo vyučovaní jazykov. Garanciou kvality a profesionality  sú pedagógovia s dlhoročnými skúsenosťami vo vyučovaní cudzích jazykov. Učitelia využívajú všetky výhody e-learningu, čo je výhodné v prípadoch, kedy poslucháči vymeškajú vyučovanie, výukové softvéry a najnovšiu techniku vrátane interaktívnej tabule.

Škola má už dlhodobo akreditáciu vykonávať štátne jazykové skúšky, ktoré sú kompatibilné s medzinárodnými a ponukou kurzov sa flexibilne  prispôsobuje požiadavkám verejnosti. Celkový počet poslucháčov v školskom roku je okolo 600.

Od 1. septembra 2015 prebieha na našej škole vyučovanie slovenčiny pre cudzincov - začiatočníkov a novinkou je prípravný kurz na špeciálnu štátnu jazykovú skúšku, odbor prekladateľstvo C2 CEF.

Jazyková škola v roku 2015 získala 1. miesto v Košickom kraji za ,,NAJ Jazyková škola Slovenska 2015".

Hodnotiaca správa 2013

Hodnotiaca správa 2014

Hodnotiaca správa 2015

Hodnotiaca správa 2016

Hodnotiaca správa 2017

Hodnotiaca správa 2018

Hodnotiaca správa 2019

Za správnosť údajov v certifikáte zodpovedajú Jazykové školy.sk.