Štátna jazyková škola v Košiciach

História a profil školy

Jazyková škola je školské zariadenie, ktoré vzniklo v roku 1963. Na základe zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 1. júla 2002 stal zriaďovateľom školy Košický samosprávny kraj. Zriaďovacou listinou vydanou 1. septembra 2008 pod č. 1712/2008-RU 17/27659 sa zmenil názov školy zo Štátnej jazykovej školy na Jazykovú školu. Dodatkom č.1 zo dňa 2. septembra vydanej Košickým samosprávnym krajom bola schválená zmena formy hospodárenia školy z príspevkovej na rozpočtovú organizáciu s účinnosťou od 01.07.2009. V roku 2012 sa Jazyková škola presťahovala na Hlavnú 113, 040 01 Košice, do budovy SPŠD. Je to záujmovo – vzdelávacie zariadenie, prístupné každému, kto k 1. septembru príslušného roka dovŕši vek 12 rokov. 

Hlavným zámerom školy je  slúžiť širokej verejnosti a poskytovať jazykové vzdelanie v anglickom, nemeckom, španielskom, francúzskom, ruskom, talianskom, maďarskom jazyku a slovenského jazyka pre cudzincov. Jednotlivé kurzy sú zaradené podľa Európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky od A1 až po C2. Okrem tradičných kurzov (základných, stredných a vyšších) sa škola snaží prispôsobiť požiadavkám verejnosti a začala ponúkať nové prípravné a špecializované kurzy pre jednotlivé jazyky.

Škola má oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky udelené ministerstvom školstva SR pod číslom 2022/19808:21-A2220. Skúšky sa konajú  v jarnom a jesennom termíne. 

Naša jazyková škola poskytuje stabilizovaný systém výučby cudzích jazykov viac ako  50 rokov, ktorý dopĺňa modernými metódami a najnovšími trendmi vo vyučovaní jazykov. Garanciou kvality a profesionality  sú pedagógovia s dlhoročnými skúsenosťami vo vyučovaní cudzích jazykov. Učitelia využívajú všetky výhody e-learningu, čo je výhodné v prípadoch, kedy poslucháči vymeškajú vyučovanie, výukové softvéry a najnovšiu techniku vrátane interaktívnej tabule.

Škola má už dlhodobo akreditáciu vykonávať štátne jazykové skúšky, ktoré sú kompatibilné s medzinárodnými a ponukou kurzov sa flexibilne  prispôsobuje požiadavkám verejnosti. Celkový počet poslucháčov v školskom roku je okolo 500.

Od 1. septembra 2015 prebieha na našej škole vyučovanie slovenčiny pre cudzincov - začiatočníkov a v ponuke je aj  prípravný kurz na špeciálnu štátnu jazykovú skúšku, odbor prekladateľstvo C2 CEF.

Jazyková škola v roku 2021 získala 1. miesto a v roku 2022 2. miesto v Košickom kraji za ,,NAJ Jazyková škola Slovenska".

 

 

 

Za správnosť údajov v certifikáte zodpovedajú Jazykové školy.sk.