Štátna jazyková škola v Košiciach

Španielsky jazyk

Základnou učebnicou, ktorá sa používa na vyučovaní je Espaňol en marcha.

Španielsky jazyk - Vyučuje sa základný kurz, ktorý trvá 2 roky

                            - Kurzy majú rozsah 4 hodiny týždenne, teda 2x90 minút

Ročný počet hodín v základných, stredných, vyšších a prípravných kurzoch je 140, vyučovanie prebieha od septembra do júna..

Základný kurz – 1. a 2. ročník, s celkovým počtom vyučovacích hodín 280 je zameraný na osvojenie si základov jazyka a dosiahnutie úrovne jazykovej spôsobilosti A1-A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEF).

Gramatika a fonetika: pravidlá výslovnosti, prízvuk, intonácia, členy: určitý a neurčitý, podstatné mená: rod, číslo, prídavné mená: rod, číslo, krátenie prídavných mien, zámená: - osobné, predmet priamy aj nepriamy, postavenie vo vete, privlastňovacie, ukazovacie, neurčité - nada, nadie, nunca ninguno, alguno, alguien, číslovky základné aj radové, predložky: a, en, desde, entre, hasta, por, para, stupňovanie, porovnávanie, slovesá: ser, estar, hay, slovesné triedy, zvratné slovesa, zápor pri slovesách, imperatív kladný aj záporný, neosobné vyjadrovanie, nepravidelné slovesá: tener, poner, ir, venir, coger, seguir, cerrar, gustar, poder, querer, hacer, salir, volver, empezar, preferir, saber, jugar, oír, doler, decir, leer, morir, nacer, slovesá so zámenom: me gusta, me parece, me queda, slovesné časy: prítomný, priebehový (estar + gerundio), prechodník, blízky budúci (ir a + infinitív), jednoduchý minulý (indefinido), zložený minulý (perfecto compuesto), imperfectum, príčastie minulé, budúci čas, kondicionál
slovesné väzby: hay que, tener que, väzby slovesa quedar

Lexika: národnosti povolania, dom, zariadenie, mesto- verejné budovy a doprava, potraviny - ryby, mäso, ovocie, zelenina, popis osoby, rodina, miery, množstvo, farby, oblečenie, materiály, športy, športoviská, mesiace, počasie, zdravie, časti ľudského tela, stav, telefonovanie, zemepis - základné informácie

Funkcie jazyka: pozdravy, predstavovanie, poďakovanie, ospravedlnenie sa, pozvanie, prijatie, odmietnutie, naliehanie, tykanie a vykanie, skontaktovanie sa, umiestnenie a popis predmetov, informácia o mieste, priestore a čase, objednávanie v reštaurácii, nakupovanie, informácie o cenách, vyjadrenie časových údajov, veku, zvykov, telefonovanie, vyjadrenie zdravotného stavu
vyjadrenie želaní, obdivu, mienky, preferencií, povinnosti, zámeru, neznalosti, pravdepodobnosti, ľahostajnosti, odmietnutia, radosti, prekvapenia, smútku, možnosti vyjadrenie porovnania, vyjadrenie minulých a budúcich dejov

Kultúra a civilizácia: regióny Španielska, Mexiko, krajiny Strednej Ameriky, bývanie v Španielsku, Sevilla, stravovacie zvyklosti v Španielsku a Latinskej Amerike, maliari: Velázquez, El Greco, Dalí, Diego Rivera, Goya, Picasso, Siqueiros, hudba: Mecano, Serrat, J. Iglesias, Rocío Jurado, spisovatelia - Gabriel García Márquez, Rómulo Gallegos, zvyky a záľuby Španielov, Pedro Almodóvar – režisér, sviatky a tradície, turistika – pamiatky, podnebie, prvé informácie o Bolívii, Paraguayi, Uruguayi, Chile, Argentíne, Katolícki králi, Krištof Kolumbus, Španielska kráľovská rodina, španielčina vo svete

Stredný a vyšší kurz  – 3. a 4. ročník, 5. a 6.ročník s celkovým počtom vyučovacích hodín 2 x 280 je zameraný na prehĺbenie a rozšírenie znalosti jazyka a dosiahnutie úrovne B1 resp. C1 podľa CEF.

Gramatika a fonetika: minulé časy - všetky, tj. indefinido, perfecto compuesto, imperfecto, pluscuamperfecto, pretérito anterior konjunktívy všetky : subjuntivo presente, pasado, imperfecto, pluscuamperfecto, časová súslednosť v indikatíve aj konjunktíve, priama, nepriama reč, vedľajšie vety podmienkové - (reálne aj nereálne), časové, vzťažné, prípustkové, príčinné, dôsledkové, účelové, konjunktív po výrazoch: no tener que, no hace falta que, no es necesario que, no hay que, quizá, ojalá, es conveniente, espero que, qué raro que, qué pena que, no creo que, le importa que, me gustaría, querer que, rozkazovací spôsob, zložený budúci čas, neosobné vyjadrovanie, nepravidelné porovnávanie, superlatív, perifrázy s infinitívom, príčastím a prechodníkom ir + inf., dejar de + inf., empezar + inf., no acabar de + inf.., volver + inf., echar + inf., deber de + inf.,romper a + inf., ir, seguir/continuar, llevar, venir, andar + gerundio, haber. llevar, tener + participio, príčastie minulé - slovesá s dvomi príčastiami, pravdepodobnosť v prítomnosti a minulosti, trpný rod, zdrobneliny, aumentatíva, predložka a, en, de, por, para - ďalšie použitie, predložky según, con, sin, a pesar de, debido a,en vez de, a causa de, väzby slovies s predložkami, tvorenie zložených slov, prefixami, spájaním, podstatné mená typu "el agua"

Lexika: osobné údaje, životopis, medziľudské vzťahy, chute, varenie, recepty, doprava, premávka v meste, hry, duševné stavy, zdravie, cestovanie, turistika, zamestnanie, povolania, tlač, sviatky, spôsob života Španielov, obchody, nakupovanie, školstvo - štúdium, vyučovanie, umenie, frazeologizmy a výrazy najmä so slovesami ser, estar, echar, hacer, tener

Funkcie jazyka: záľuby, pocity, charakter človeka, vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu, osobného názoru, povinnosti, rozkazu, vyjadrenie hypotézy a pravdepodobnosti, vyjadrenie prekvapenia, protestu, pochybnosti, rady, rôzne ponuky, argumentácia, zdvorilostné frázy, schopnosť rozprávať o minulých dejoch

Kultúra a civilizácia: Hispánci v Spojených štátoch, mládež dneška, Mexiko - likér el mezcal, Barcelona, Buenos Aires, Colombia, Perú - ľudové liečiteľstvo, kultúra Aztékov - prvé zmienky, tance v Španielsku a Južnej Amerike, univerzita a žena v Latinskej Amerike, Musulmánske Španielsko, Fernando Botero - maliar Kolumbia, Javier Mariscal - módny dizajnér

Prípravný kurz – 7. ročník, s celkovým počtom vyučovacích hodín 140 je prípravou na vykonanie všeobecnej štátnej skúšky z jazyka, cieľom je dosiahnuť jazykovú úroveň B2-C2 podľa CEF.

Faktografia: geografia Španielska a Latinskej Ameriky: poloha, vodatvá, podnebie, vegetácia, priemysel, poľnohospodárstvo a obchod Španielska a Latinskej Ameriky, politické systémy, španielsky jazyk - jeho vznik, vývoj, rozširovanie, súčasný stav,  dialektiky, oficiálne jazyky, obyvateľstvo španielsky hovoriacich krajín, etnické skupiny, autonómne oblasti, populačné problémy, emigračné a imigračné vlny, súčasná situácia, prehľad histórie Španielska od počiatkov po občiansku vojnu v roku 1936, obdobie diktatúry generála Franca, demokratický prechod po súčasnosť, španielska literatúra - hlavné trendy, významné osobnosti a diela
objavenie Ameriky - /civilizácie pred objavením Ameriky/, Latinská Amerika dnes /boje o nezávislosť, prvé republiky, diktatúry/, umenie Španielska a Latinskej Ameriky / výtvarné umenia, najzaujímavejšie architektonické štýly, pamiatky, diela, maliari /, latinskoamerická literatúra - prierez hlavnými obdobiami, hlavné literárne smery, hlavní predstavitelia a nositelia Nobelovej ceny, charakteristika španielskych autonómnych oblastí, diferencovanie, kultúrne pamiatky

Gramatika, syntax, štylistika: súhrn znalostí gramatického systému španielčiny, správny výber syntaktických a štylistických kritérií hovoreného a písomného prejavu, používanie logických a náročnejších stavieb vety v ústnom prejave, tvorba osobného jazykového štýlu najmä v rámci písomného prejavu

Lexika: primeraný výber slovnej zásoby a základnej odbornej terminológie v oblastiach konverzačných tém: výživa a zdravie, charakteristika človeka, móda, voľný čas, kultúra, práca, zdravotníctvo, školstvo, služby, cestovanie, životný štýl a bývanie, dovolenka, zvláštnosti krajiny a jej miest, zvyky a obyčaje, fundovaná slovná zásoba v oblasti tém týkajúcich sa geografie, histórie, národohospodárskeho a politického systému, demografie.

Ostatné kurzy – ich rozsah a obsah je daný v časti ÚVOD.

Týždenné vyučovanie je spravidla rozdelené do 2 dní po 90 minút.

V kurzoch s dotáciou 2 vyučovacie hodiny do týždňa je celkový počet hodín 70 a vyučovanie prebieha jedenkrát za týždeň.