Štátna jazyková škola v Košiciach

Slovenský jazyk

Všeobecná štátna jazyková skúška zo slovenského jazyka

Všeobecnou štátnou jazykovou skúškou sa overuje, či kandidát má dobré praktické a im zodpovedajúce teoretické vedomosti zo slovenského jazyka, či má prehľad o hlavných javoch politického, hospodárského a kultúrneho života v SR, a či vie jazyk aktívne požívať v ústnej aj písomnom prejave.

Všeobecná štátna jazyková skúška /ďalej len všjs/ pozostáva z dvoch častí: písomnej a ústnej. Kandidát, ktorý pri písomn časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky.

Písomná časť ŠJS pozostáva zo štyroch častí:

Diktát: v rozsahu asi 100 slov prečíta examinátor text diktátu najprv pomalšie, potom diktuje rýchlosťou, ktorou by kandidát stačil zachytiť text v materinskom jazyku a na záver examinátor prečíta diktát ešte raz normálnou rýchlosťou. Kandidáti diktát odovzdajú. V tejto časti nesmú používať slovníky.

Náčuv s porozumením kandidát si vypočuje normálnym tempom prečítaný text. Môže si robiť poznámky. Potom dostane hárok s otázkami, ktoré si preštuduje. Vypočuje si druhý raz text a zodpovie písomne na otázky. Ani v tejto časti nie je dovolené používať slovník.

Čítanie s porozumením kandidát dostane k dispozícii text alebo viaceré texty, ktoré si sám prečíta a vypracuje odpovede na dané otázky bez použitia slovníka.

Voľná téma, ktorú si kandidát vyberie z troch navrhovaných tém, a vypracuje v rozsahu najmenej dvoch stán formátu A4. Okrem témy je daná aj forma práce, najčastejšie rozprávanie, úvaha, esej, či reportáž. V tejto časti môže kandidát používať slovník a normotvorné príručky.

Ústna časť ŠJS:

  1. Kandidát má za úlohu zodpovedať 4 okruhy otázok, ktoré si vyžrebuje. Na prípravu má 15 - 20 minút.
  2. Kandidát si potichu prečíta neznámy text / príprava /. Pri skúške prečíta text / uryvok textu / nahlas, urobí rozbor textu formou voľnej reprodukcie, prípadne sa nadviaže diskusia o téme textu. Text je z dennej tlače, časopisu alebo z literárneho diela. Ak je v ňom osobitná väzba alebo gramatický jav, možno kandidáta požiadať, aby ho vysvetlil. Možno žiadať aj popis obrázku alebo fotografie.
  3. Kandidát sa rozhovorí na vyžrebovanú konverzačnú tému, preukáže rozsiahlosť svojej slovnej zásoby v danej oblasti.
  4. V tejto časti kandidát preukáže znalosť reálií Slovenska a môže ich porovnať so svojou vlasťou. Samozrejmou požiadavkou je kandidátova priebežná znalosť súvislostí v svetovom kontexte. Odporúčame preto sledovať dennú tlač, rozhlasové vysielanie, ktoré aktualizujú vedomosti aj slovnú zásobu.
  5. Kandidát uvedie v prihláške diela najmenej 5 autorov, ktoré prečítal v slovenskom jazyku, v celkovom rozsahu asi 500 strán. Majú to byť diela významných predstaviteľov slovenskej literatúry. Z uvedeného čítania sa vychádza prti zodpovedení poslednej časti otázky, v ktorej má kandidát ukázať, že pozná literatúru cieľového jazyka a jeho historický kontext.