Štátna jazyková škola v Košiciach

Španielsky jazyk

Všeobecné informácie a sylaby všeobecnej ŠJŠ - Španielsky jazyk

Všeobecnou štátnou jazykovou skúškou sa overuje, či má kandidát dobré praktické a im zodpovedajúce teoretické vedomosti jazyka, či má prehľad o hlavných javoch politického, hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života v danej jazykovej oblasti a v SR, a či vie jazyk aktívne používať v ústnom i písomnom prejave.

Vyžadovaný stupeň osvojenia nemeckého jazyka je v rozsahu určenom Vyhláškou MŠ SR č. 44/96 Z. z., čo je pre všeobecnú ŠJS 840 až 980 hodín výučby, čo zodpovedá minimálne siedmim rokom štúdia v kurzoch štátnej jazykovej školy (absolvovanie základného, stredného, vyššieho kurzu a prípravného ročníka na ŠJS).

Z toho vyplýva, že príprava na všeobecnú ŠJS si vyžaduje dlhšie a precíznejšie štúdium jazyka vo všetkých zručnostiach. Svojou náročnosťou je všeobecná ŠJS na najvyššej jazykovej úrovni, pričom sa od kandidáta vyžaduje nielen zvládnutie jazyka na tejto úrovni, ale aj preukázanie vedomostí z reálií a literatúry v zmysle syláb.
Nielen stupňom náročnosti, ale aj kvalifikáciou je všeobecná ŠJS na rovnakej úrovni ako štátna záverečná skúška z jazyka na pedagogických alebo filozofických fakultách (Vyhláška MŠ SR 41/96 Z. z.).

Všeobecná štátna jazyková skúška pozostáva z dvoch častí - písomnej a ústnej.
Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky.

Písomná časť ŠJS pozostáva zo štyroch častí:

Reprodukcia t.j. porozumenie vypočutého textu. Examinátor prečíta 2 krát text o rozsahu asi 150 slov alebo si ho kandidáti vypočujú z magnetofónovej nahrávky. Potom bez použitia slovníka napíšu čo najhodnovernejšie obsah prečítaného textu.

Porozumenie písomného textu. Po odovzdaní reprodukcie dostane kandidát text v španielčine. Sám si ho prečíta a vypracujú pod ním uvedené úlohy.
Ani v tejto časti nesmie používať slovník.

Preklad do španielčiny. V rozsahu asi 100 slov sa zvyčajne vyberie z novinových článkov, z modernej literárnej prózy, kde má kandidát dokázať schopnosť voľne prekladať v duchu španielskeho jazyka.

Voľná téma, ktorú si kandidát vyberie z troch navrhovaných tém, sa musí vypracovať v rozsahu asi dvoch strán kancelárskeho hárku.
Pri úlohe č. 3 a 4 je možné používať slovník.
Odporúčame priniesť si kvalitné výkladové a prekladové slovníky.

Príprava na písomnú časť všeobecnej jazykovej skúšky:
Pre prípravu na písomnú časť odporúčame záujemcom, aby sa pravidelne cvičili v prekladaní, reprodukovaní článkov z novín, či iných textov. Možno pritom úspešne používať magnetofón. Pri prekladaní sa treba zamerať na precvičovanie správneho prekladanie, t.j. neprekladať doslovne, ale použiť vhodnú frazeológiu, predložkové väzby a zvraty. Kandidáti by mali pracovať so slovníkom, pričom nestačí slovník vreckový, ktorý má limitovaný počet výrazov a je myslený iba ako pomôcka.

Na opakovanie gramaticky a pestovanie správneho štylistického vyjadrovania doporučujeme preštudovať si učebnice, používané na Jazykovej škole.

Ústna časť ŠJS

Kandidát má za úlohu zodpovedať 4 okruhy otázok:

Porozumenie neznámeho textu Kandidát si potichu prečíta patričnú časť textu, niekoľko minút má na rozmyslenie, potom prečíta časť textu nahlas a nasleduje rozbor prečítaného textu formou voľnej reprodukcie, prípadne sa nadviaže diskusia o téme úryvku.Úryvok je z dennej tlače, alebo z literárneho diela. Ak je v ňom osobitná väzba alebo gramatický jav, možno kandidáta požiadať, aby ho vysvetlil. Kandidát má právo použiť pritom svoj materinský jazyk, je však dobré ak vie podať výklad v cudzom jazyku. Od kandidáta sa môže žiadať i popis obrazu alebo fotografie.

Reálie Kandidát si vylosuje jednu z otázok, ktoré sú očíslované a uvedené v sylabách. Má ukázať, že pozná zemepisno - hospodárske, kultúrno - politické a historické pomery Španielska a Latinskej Ameriky. Potrebné znalosti o týchto faktoch môže kandidát získať z našich učebníc všeobecných reálií - zemepisu a dejepisu, z konverzačných príručiek alebo z brožúr o príslušných štátoch. Odporúča sa kandidátovi, aby sledoval dennú tlač v cudzom jazyku, cudzojazyčné vysielanie správ, ak je dostupné, pretože takto získava znalosť nových moderných zaužívaných výrazov a zvratov a je tiež priebežne informovaný o súčasnom vývine vo svete.

Konverzačné témy Sú uvedené v sylabách, očíslované a tiež sa losujú. V tejto časti má kandidát dokázať, že vie rozprávať v cudzom jazyku na danú konverzačnú tému zo života, či už ľudí v hispanofónnej krajine alebo u nás, poprípade porovnať alebo poinformovať.

Potrebné vedomosti z oblasti konverzačných tém, ale najmä reálií môže kandidát získať z publikácií vydaných u nás alebo v zahraničí.