Štátna jazyková škola v Košiciach

Francúzsky jazyk

Všeobecné informácie a sylaby základnej ŠJŠ - Francúzsky jazyk

Základnou štátnou jazykovou skúškou sa overujú jazykové zručnosti kandidáta a jeho znalosti o základných javoch života v danej jazykovej oblasti.

Obsah základnej štátnej jazykovej skúšky je zameraný na bežné životné situácie a na základné otázky politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v danej jazykovej oblasti a ich porovnanie so SR.
Kandidát má preukázať schopnosť porozumieť hovorený a písaný text a samostatne písomne i ústne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti pre základnú ŠJS.
Vyžadovaný stupeň osvojenia cudzieho jazyka je v rozsahu určenom Vyhláškou MŠ SR č.44/96 Z. z., čo pre základnú ŠJS zodpovedá 525 až 600 hodinám výučby, t. j. štyrom až piatim rokom štúdia v kurzoch štátnej jazykovej školy (absolvovanie základného a stredného kurzu).
Svojou náročnosťou je základná ŠJS na úrovni vyššieho stredného stupňa. Od kandidáta sa vyžaduje nielen zvládnutie jazyka na tejto úrovni, ale aj preukázanie vedomostí z reálií a literatúry v zmysle syláb. Odporúčame doplňujúce štúdium vzhľadom na špecifickosť ŠJS.

Základná ŠJS pozostáva z dvoch častí: písomnej a ústnej.
Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky.

Písomná časť skúšky pozostáva:

Reprodukcia, t.j. porozumenie vypočutého textu. Examinátor text dvakrát prečíta alebo si ho kandidáti vypočujú z magnetofónovej nahrávky. Potom kandidát dokáže porozumenie textu buď vypracovaním cvičení alebo formou napísania obsahu. Kandidáti pracujú bez slovníka.

Diktát. Examinátor najprv prečíta celý text bežnou hovorovou rýchlosťou, aby kandidátov oboznámil s obsahom. Nasleduje diktovanie pomalším tempom, nie po slovách, ale po významových celkoch vety. Nakoniec examinátor text zopakuje o niečo pomalším tempom, ako je bežná hovorová rýchlosť, aby si kandidáti doplnili či opravili medzery a chyby. Kandidáti nepoužívajú slovníky ani iné pomôcky.

Porozumenie písomného textu. Po odovzdaní reprodukcie, či diktátu dostane kandidát text, ktorý si sám prečíta. Porozumenie tohoto textu dokáže vypracovaním pod ním uvedených úloh. Ani v tejto časti nie je dovolené používať slovník.

Preklad do francúzštiny. Má rozsah asi 100 slov. Kandidát má dokázať schopnosť prekladať v duchu cudzieho jazyka, nie doslovne, na vyžadovanej úrovni. Prekladajú sa úryvky z novín a časopisov posledného obdobia, teda súčasný jazyk, ktorého znalosť má kandidát preukázať

Voľná téma, ktorú si kandidát vyberie z troch navrhovaných tém, sa vypracuje v rozsahu najmenej jeden a pol strany kancelárskeho hárku, t.j. formát A4.Od témy nesmie odbočiť, ani sa od nej celkom vzdialiť.
Pri preklade do francúzštiny a voľnej téme môže kandidát používať slovník.

Ústna časť pozostáva tiež zo štyroch častí:

Práca s textom. V rámci prípravy (celkový čas na prípravu je 15-20 min.) sa kandidát oboznámi s textom, ktorého časť pri skúške prečíta, potom nasleduje rozbor textu formou voľnej reprodukcie, prípadne sa nadviaže diskusia o téme úryvku.

Konverzačná téma. Sylaby konverzačných tém sú uvedené v prílohe. Sú očíslované. Otázky sa losujú. Kandidát má byť schopný na danú tému rozprávať, predniesť svoje spracovanie témy samostatne, v ucelenom prejave, preukázať základnú slovnú zásobu, prípadne vhodne reagovať na otázky. Odporúčame serióznu prípravu pred príchodom na ŠJS.

Reálie. Sylaby reálií sú tiež uvedené v prílohe. Kandidát má ukázať, že pozná zemepisno- hospodárske, kultúrno-politické a historické pomery Francúzska. Odporúčame serióznu prípravu kandidáta na všetky otázky, vyžaduje sa odpoveď obsahujúca konkrétne fakty. Potrebné znalosti o týchto faktoch môže kandidát získať z učebníc zemepisu a dejepisu, z konverzačných príručiek, z dennej tlače alebo z cudzojazyčného vysielania správ.

Odporúčané tituly:

Literatúra. Kandidát uvedie v prihláške najmenej 3 tituly, ktoré prečítal. Majú to byť diela najvýznamnejších predstaviteľov literatúry daného jazyka. Z uvedených titulov examinátor vyberie jedného autora, ktorého kandidát má zaradiť do literárneho obdobia a charakterizovať ho. Nebude hovoriť obsah diela.