Štátna jazyková škola v Košiciach

Štúdium

Štúdium na Jazykovej škole je prístupné každému, kto k 1. septembru príslušného školského roka dovŕšil vek 15 rokov. Ponuka kurzov rešpektuje požiadavky definované Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky CEF.

Na nasledujúcich stránkach nájdete

Informácie k obsahu jednotlivých kurzov nájdete tu: Školský vzdelávací program.