Štátna jazyková škola v Košiciach

Anglický jazyk (odbor prekladateľský)

V školskom roku 2023/2024 prebieha prípravný kurz na prekladateľskú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka.

Všeobecné informácie ŠJS (odbor prekladateľský) - Anglický jazyk

Špeciálnou štátnou jazykovou skúškou na prekladateľský odbor sa overuje schopnosť kandidáta prekladať náročnejšie všeobecné texty rozličných funkčných štýlov z anglického jazyka do slovenského jazyka a zo slovenského jazyka do anglického jazyka. Na špeciálnu jazykovú skúšku sa môžu prihlásiť iba kandidáti, ktorí absolvovali všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka.

Nevyhnutnou podmienkou na zloženie špeciálnej štátnej jazykovej skúšky sú talentové predpoklady, dokonalá znalosť slovenského jazyka a schopnosť tvárne narábať s lexikálnymi a štylistickými jazykovými prostriedkami.

Špeciálna štátna jazyková skúška z prekladateľstva sa skladá z dvoch častí - písomnej a ústnej. Ústnu časť skladá kandidát až po úspešnom absolvovaní písomnej časti

Písomnou časťou skúšky sa preveruje:

a) schopnosť preložiť náročný súvislý cudzojazyčný text beletristického charakteru a

b) odborný text všeobecného charakteru v rozsahu minimálne 150 až 200 slov do slovenského jazyka,

c) schopnosť preložiť náročný slovenský text všeobecného charakteru v rozsahu 200 až 250 slov do cudzieho jazyka.

Na vypracovanie písomnej časti skúšky sa určuje čas štyri hodiny. Pri práci môže účastník použiť rôzne slovníky a príslušné normatívne príručky.

Ústnou časťou skúšky sa preveruje:

a) schopnosť preložiť text v rozsahu minimálne 40 slov z cudzieho jazyka do slovenského jazyka spojenú s praktickou aplikáciou teoretických poznatkov a funkčnosti štýlu,

b) rozsah vedomostí z teórie prekladu,

c) osvojenie si poznatkov reálií krajín z príslušnej jazykovej oblasti s dôrazom na ich význam pre špeciálne prekladateľské zručnosti.

Ústna časť skúšky nemá trvať dlhšie ako 30 minút, dĺžka prípravy sa rovná maximálne dĺžke ústnej skúšky.

Sylaby k ústnej časti:

1. Preklad s aplikáciou teoretických poznatkov

 1. štylistické prostriedky na vyjadrenie slov zdôraznených v origináli
 2. alternatívny výber synoným
 3. hovorovosť a odbornosť štýlu
 4. preklad názvov kníh, článkov, umeleckých diel a pod.
 5. preklad reklamného textu
 6. dôraz vo vete a slovosled
 7. určitý a neurčitý člen a prenos jeho funkcie do prekladu
 8. slovesný čas originálu a jeho vzťah k prekladu
 9. preklad podmieňovacích vetných konštrukcií
 10. preklad idiómov
 11. trpný a činný rod
 12. emfatické konštrukcie
 13. slovesné časy
 14. zložené slová
 15. vzťažné vety

2. Teória a dejiny prekladu

 1. preklad a jeho miesto v národnej kultúre
 2. vernosť a voľnosť v preklade
 3. ekvivalencia v preklade
 4. preklad a reálie
 5. preklad umeleckej literatúry
 6. preklad odbornej literatúry
 7. preklad slangových, argotových a dialektových rovín originálu
 8. vývin prekladateľských koncepcií v európskej kultúre
 9. preklad a teória prekladu na Slovensku
 10. systémová analýza
 11. metódy prekladu
 12. kolokácie a idiómy z hľadiska prekladu
 13. príslovia a porekadlá z hľadiska prekladu
 14. problematika tzv. falošných priateľov

3. Jazykové reálie

 1. historický vývin angličtiny
 2. americká angličtina
 3. afro-americká angličtina
 4. austrálska angličtina
 5. kanadská angličtina
 6. angličtina a gaelské jazyky
 7. základné odlišnosti analytickej a syntetickej štruktúry jazyka
 8. porovnávanie angličtiny a slovenčiny
 9. práca so slovníkmi
 10. skupina indoeurópskych jazykov
 11. tvorba skratiek a ich preklad
 12. hlavné rozdiely v interpunkcii medzi angličtinou a slovenčinou
 13. historický vývin slovenčiny