Štátna jazyková škola v Košiciach

Verejné obstarávanie a oznamy

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
v zákazke zadávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Verejný obstarávateľ:     Jazyková škola
IČO: 35514868
Kontaktné miesto : Hlavná 113, 04001 Košice
Kontaktná osoba: Ildiko Gal Andrezlyová
Telefón: 0907448040
E-mail: ildiko.andrezlyova@sjs.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.sjs.sk

1. Názov zákazky: Jazykové laboratórium

2. Druh zákazky a miesto  poskytovania služieb:
        Zákazka zadávaná podľa § 117 zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
       Druh zákazky: Jazykové laboratórium
        Miesto dodania predmetu zákazky: Jazyková škola, Hlavná 113, 040 01 Košice,
                                                                        miestnosť č. 220

3. Stručný opis zákazky:
Jazyková škola, Hlavná 113, Košice ako Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku, predmetom ktorej je:  zariadenia Jazykového laboratória.
Podrobný opis predmetu obstarávania tvorí príloha č. 1.

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v prílohe č.1. Nie je prípustné rozdelenie predmetu zákazky.

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH          7.500,- EUR
V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom s DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.

5. Lehota dodania:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol predmet zákazky dodávaný verejnému obstarávateľovi v termíne do 31.08.2019.
        
6.Podmienky účasti, obsah ponuky
6.1. Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Túto podmienku účasti preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Za účelom preukázania tejto podmienky sa vyžaduje predloženie originálu alebo fotokópie dokladu o oprávnení dodávať tovar/poskytovať služby alebo uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra. Uvedené (doklad o oprávnení uskutočňovať práce) sa nevyžaduje (a uchádzač nebude v prípade nepredloženia vylúčený) v prípade, ak má uchádzač aktuálny zápis vo verejne prístupnom registri na stránke www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk alebo www.uvo.gov.sk alebo v inom, verejne prístupnom registri. V tomto prípade si oprávnenie uchádzača realizovať predmet zákazky overí verejný obstarávateľ.

6.2 Súčasťou ponuky uchádzača teda musí byť:
a) aktuálny doklad o  oprávnení dodať tovar/poskytovať službu/uskutočňovať stavebné práce v zmysle bodu 6.1,
- overená kópia výpisu z obchodného registra,
- overená kópia živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra,
- prípadne iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.
V týchto dokladoch musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na uskutočnenie predmetu zákazky.
b) Celkovú cenovú ponuku v Eur s DPH zahrňujúcu všetky náklady dodávateľa na uskutočnenie celého predmetu zákazky  uvedeného v prílohe č. 1 tejto Výzvy , ktorá musí byť v súlade s bodom č. 4 tejto Výzvy, do ktorej doplní uchádzač svoje identifikačné údaje a podpíše ho oprávnená osoba uchádzača.
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť doložené prekladom do slovenského jazyka, okrem dokladov v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom  jazyku.

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  - Najnižšia cena celkom za celý predmet obstarávania.
Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá splní podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu celkom za celý predmet obstarávania.  T. z., že jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena celkom za celý predmet obstarávania.

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách. Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu/ceny len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je číslica 0.
Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- výška DPH ( ak nie je platcom DPH uvedie 0,-  € DPH) a upozorní na túto skutočnosť,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

8. Lehota na predkladanie ponúk uplynie:   26.5.2019 o 10 hod.

Ponuku, ktorá bude vyhotovená v súlade s  touto výzvou musí byť doručená v zalepenej obálke s heslom zákazky:             Jazykové laboratórium
Do rúk Ildikó Gal Andrezlyová
a s nápisom „Neotvárať“

Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi (osobne – počas prevádzkových hodín verejného obstarávateľa alebo poštou, prípadne kuriérom) pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na adresu:
Jazyková škola, Hlavná 113, 04001 Košice Slovenská republika 

Prevádzkové/úradné hodiny verejného obstarávateľa pre potreby tejto súťaže sú:
Pracovné dni: Pondelok – Piatok od 08,00 hod. do  18,00 hod.

V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, je rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému  obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky (napr. poštou, kuriérom a pod.). T. z. v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená verejnému obstarávateľovi (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda vyhodnocované.

9. Klasifikácia predmetu obstarávania - Spoločný slovník obstarávania:
Hlavný predmet obstarávania CPV: 39162200-7  - Učebné pomôcky a zariadenia
                                                               32321200-1  - Audiovizuálne zariadenia
                                                               48520000-9  - Multimediálny softvérový balík


10. Zdroj finančných prostriedkov:
Predmet zákazky sa bude financovať z bežného rozpočtu obstarávateľa.


11. Podmienky vyhodnotenia ponúk
11.1 Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia mailom, poštou alebo prostredníctvom webovej stránky či  profilu  verejného obstarávateľa.


12. Spôsob vzniku záväzku: Na základe písomnej objednávky a následnej fakturácie.

13. Ďalšie informácie
13.1 Ponuky sú viazané v lehote minimálne do 30.09.2019
13.2 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez  finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
13.3 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v tejto výzve.

        V  Košiciach dňa 12.6.2019


                                                                                              Ildiko Gal Andrezlyová
                                                                                                            podpis
          

Výzva  zverejnená na internetovej stránke školy www.sjs.sk

Zverejnená dňa:12.6.2019

Príloha č. 1:

http://www.sjs.sk/data/uploads/priloha-1/file0002.pdf

 

 

SPRÁVA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA týkajúceho sa zákazky zadávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 25.06.2019

 

Označenie obstarávateľa: Daffer spol. s.r.o.

Sídlo: Včelárska 1, P.O.BOX 184, 971 01 Prievidza

IČO: 36320439

Cena: 7740,50 Eur

Odôvodnenie výberu najúspešnejšieho uchádzača: najnižšia cena

 

 

 

 

Súhrnná správa JŠ Hlavná 113 KE o zákazkach nad 1000 eur za 3. štvrťrok 2017.

V danom období neboli zrealizované žiadne verejné obstarávania nad 1000 Eur.

Súhrnná správa JŠ Hlavná 113 KE o zákazkach nad 1000 eur za 2. štvrťrok 2017.

V danom období neboli zrealizované žiadne verejné obstarávania nad 1000 Eur.

Súhrnná správa JŠ Hlavná 113 KE o zákazkach nad 1000 eur za 1. štvrťrok 2017.

V danom období neboli zrealizované žiadne verejné obstarávania nad 1000 Eur.

Súhrnná správa JŠ Hlavná 113 KE o zákazkach nad 1000 eur za 4. štvrťrok 2016.

V danom období neboli zrealizované žiadne verejné obstarávania nad 1000 Eur.

Súhrnná správa JŠ Hlavná 113 KE o zákazkach nad 1000 eur za 3. štvrťrok 2016.

V danom období neboli zrealizované žiadne verejné obstarávania nad 1000 Eur.

Súhrnná správa JŠ Hlavná 113 KE o zákazkach nad 1000 eur za 2. štvrťrok 2016.

V danom období neboli zrealizované žiadne verejné obstarávania nad 1000 Eur.

Súhrnná správa JŠ Hlavná 113 KE o zákazkach nad 1000 eur za 1. štvrťrok 2016.

V danom období neboli zrealizované žiadne verejné obstarávania nad 1000 Eur.

Súhrnná správa JŠ Hlavná 113 KE o zákazkach nad 1000 eur za 4. štvrťrok 2015.

V danom období neboli zrealizované žiadne verejné obstarávania nad 1000 Eur.

Súhrnná správa JŠ Hlavná 113 KE o zákazkach nad 1000 eur za 3. štvrťrok 2015.

V danom období neboli zrealizované žiadne verejné obstarávania nad 1000 Eur.

Súhrnná správa JŠ Hlavná 113 KE o zákazkach nad 1000 eur za 2. štvrťrok 2015.

V danom období neboli zrealizované žiadne verejné obstarávania nad 1000 Eur.

Súhrnná správa JŠ Hlavná 113 KE o zákazkach nad 1000 eur za 1. štvrťrok 2015.

Súhrnná správa JŠ Hlavná 113 KE o zákazkach nad 1000 eur za 4. štvrťrok 2014.

Súhrnná správa JŠ Hlavná 113 KE o zákazkach nad 1000 eur za 3. štvrťrok 2014.

V danom období neboli zrealizované žiadne verejné obstarávania nad 1000 Eur.

Súhrnná správa JŠ Hlavná 113 KE o zákazkach nad 1000 eur za 2. štvrťrok 2014.

V danom období neboli zrealizované žiadne verejné obstarávania nad 1000 Eur.

Súhrnná správa JŠ Hlavná 113 KE o zákazkach nad 1000 eur za 1. štvrťrok 2014.

V danom období neboli zrealizované žiadne verejné obstarávania nad 1000 Eur.

Súhrnná správa JŠ Hlavná 113 KE o zákazkach nad 1000 eur za 4. štvrťrok 2013.

V danom období neboli zrealizované žiadne verejné obstarávania nad 1000 Eur.

Súhrnná správa JŠ Hlavná 113 KE o zákazkach nad 1000 eur za 3. štvrťrok 2013.

V danom období neboli zrealizované žiadne verejné obstarávania nad 1000 Eur.

Súhrnná správa JŠ Hlavná 113 KE o zákazkach nad 1000 eur za 2. štvrťrok 2013.

V danom období neboli zrealizované žiadne verejné obstarávania nad 1000 Eur.

Súhrnná správa JŠ Hlavná 113 KE o zákazkach nad 1000 eur za 1. štvrťrok 2013.

V danom období neboli zrealizované žiadne verejné obstarávania nad 1000 Eur.

Súhrnná správa JŠ Hlavná 113 KE o zákazkach nad 1000 eur za 4. štvrťrok 2012.

V danom období neboli zrealizované žiadne verejné obstarávania nad 1000 Eur.

Súhrnná správa JŠ Hlavná 113 KE o zákazkach nad 1000 eur za 3. štvrťrok 2012.

Súhrnná správa JŠ Hlavná 113 KE o zákazkach nad 1000 eur za 2. štvrťrok 2012.

V danom období neboli zrealizované žiadne verejné obstarávania nad 1000 Eur.

Súhrnná správa JŠ Hlavná 113 KE o zákazkach nad 1000 eur za 1. štvrťrok 2012.

V danom období neboli zrealizované žiadne verejné obstarávania nad 1000 Eur.