Štátna jazyková škola v Košiciach

Základná štátna jazyková skúška

Základná štátna jazyková skúška na úrovni B2 

Táto skúška sa vykonáva iba z anglického jazyka, preto sa aj nasledujúce informácie týkajú iba anglického jazyka.

Všeobecné informácie a sylaby základnej ŠJŠ - Anglický jazyk

Základnou štátnou jazykovovu skúškou sa overujú jazykové zručnosti kandidáta a jeho znalosti o základných javoch života v danej jazykovej oblasti.
Obsah základnej štátnej jazykovej skúšky je zameraný na bežné životné situácie a na základné otázky politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v danej jazykovej oblasti a ich porovnanie so SR.

Kandidát má preukázať schopnosť porozumieť hovorený a písaný text a samostatne písomne i ústne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti pre základnú ŠJS.

Vyžadovaný stupeň osvojenia anglického jazyka je v rozsahu určenom Vyhláškou MŠ SR č.44/96 Z.z., čo pre základnú ŠJS zodpovedá 525 až 600 hodinám výučby, t.j. minimálne štyrom rokom štúdia v kurzoch štátnej jazykovej školy (absolvovanie základného a stredného kurzu).

Svojou náročnosťou je základná ŠJS na úrovni vyššieho stredného stupňa ("intermediate " až "upper-intermediate level") a svojou jazykovou náročnosťou je porovnateľná s náročnosťou na výborný výsledok maturitnej skúšky, plus doplňujúce štúdium vzhľadom na špecifickosť ŠJS.
Od kandidáta sa vyžaduje nielen zvládnutie jazyka na tejto úrovni, ale aj preukázanie vedomostí z reálií a literatúry v zmysle syláb.

Základná štátna jazyková škúška pozostáva z dvoch častí - písomnej a ústnej.
Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky.

Písomná časť ŠJS pozostáva zo štyroch častí:

DIKTÁT - v rozsahu asi 100 plnovýznamových slov prečíta examinátor text diktátu najprv pomalšie, potom diktuje rýchlosťou, ktorou by kandidát stačil zachytiť text v materinskom jazyku a na záver examinátor prečíta diktát ešte raz normálnou rýchlosťou. Kandidáti diktát odovzdajú. V tejto časti nesmú používať slovníky.

ČÍTANIE S POROZUMENÍM: kandidáti si prečítajú zadaný text a vypracujú pripojené cvičenia. V tejto časti sa nesmú používať slovníky.

PREKLAD DO ANGLIČTINY: v rozsahu asi 100 slov. Kandidát má dokázať schopnosť prekladať v duchu jazyka na primeranej vyžadovanej jazykovej úrovni.V tejto časti sa môžu používať slovníky.

VOĽNÁ TÉMA, ktorú si kandidát vyberie z troch navrhovaných tém, sa vypracuje v rozsahu 180-200 slov. V tejto časti sa môžu používať slovníky.
Odporúčame priniesť si kvalitné prekladové aj výkladové slovníky.

Ústna časť skúšky pozostáva tiež zo štyroch častí:

PRÁCA S TEXTOM: V rámci prípravy (celkový čas na prípravu je 15-20 minút) sa kandidát oboznámi s textom, ktorého časť pri skúške prečíta, nasleduje rozbor textu formou voľnej reprodukcie, prípadne sa nadviaže diskusia o téme úryvku.

KONVERZAČNÁ TÉMA: sylaby konverzačných tém sú uvedené v prílohe na nasledujúcej strane.

OTÁZKA Z REÁLIÍ: sylaby reálií anglofónnych oblastí sú tiež uvedené v prílohe.
Konverzačnú tému a otázku z reálií si kandidát žrebuje.

OTÁZKA Z LITERATÚRY: na prihláške kandidát uvedie diela najmenej troch autorov, ktoré prečítal v origináli. Z uvedého čítania sa vychádza pri zodpovedaní tejto časti ústnej skúšky, v ktorej má kandidát ukázať, že pozná literatúru cieľového jazyka a jeho historické reálie.

Pre prípravu na základnú ŠJS odporúčame:
Na písomnú časť - cvičiť sa pravidelne v písaní(najlepšie formou diktátov),a čítaní s porozumením("reading comprehension"). Pri príprave na preklad sa treba zamerať na precvičovanie správneho prekladu, t.j. rešpektovať duch jazyka, jeho odlišné štruktúry, frazeológiu, predložkové väzby a zvraty. Na opakovanie gramatiky a pestovanie štylistického vyjadrovania odporúčame okrem jazykových a gramatických príručiek aj preštudovať si učebnice, používané na jazykovej škole.
Na ústnu časť - poznatky a vedomosti o zemepisno-hospodárskych a kultúrno-politických pomeroch v anglofónnych oblastiach vyžadované v zmysle syláb môže kandidát získať z publikácií vydaných u nás alebo v zahraničí.