Štátna jazyková škola v Košiciach

Slovenský jazyk

Všeobecné informácie a sylaby základnej ŠJŠ - Slovenský jazyk

Základnou štátnou jazykovou skúškou sa overujú jazykové zručnosti kandidáta a jeho znalosti o základných javoch života v danej jazykovej oblasti, t.j. na Slovensku. Obsah základnej štátnej jazykove skúšky je zameraný na bežné životné situácie a na základné otázky politického, hospodárske a kultúrného diania v danej jazykovej oblasti. Kandidát má preukázať schopnosť porozumieť hovorený a písaný text a samostatne písomne i ústne sa vyjadrova o určených témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti pre základnú ŠJS.

Vyžadovaný stupeň osvojenia cudzieh jazyka je v rozsah určenom Vyhláškou MŠ SR č.44/96 Z. z., čo pre základnú ŠJS zodpovená 525 až 60 hodinám výučby, t.j. štyrom až piatim rokom štúdia v kurzoch štátnej jazykovej školy / absovovania základného a stredného kurzu/.

Svojou náročnosťou je základná ŠJS na úrovni vyššieho stredného stupňa. Od kandidáta sa vyžaduje niele zvládnuti jazyka na tejt úrovni, ale aj preukázanie vedomostí z reálií a literatúry v zmysle syláb Odporúčam doplňujúce štúdium vzhľadom na špecifickosť ŠJS.

Základná ŠJS pozostáva z dvoch častí: písomnej a ústnej.

Kandidát, ktorý pri písomn časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky.

Písomná časť ŠJS pozostáva zo štyroch častí:

Diktát: v rozsahu asi 100 slov prečíta examinátor text diktátu najprv pomalšie, potom diktuje rýchlosťou, ktorou by kandidát stačil zachytiť text v materinskom jazyku a na záver examinátor prečíta diktát ešte raz normálnou rýchlosťou. Kandidáti diktát odovzdajú. V tejto časti nesmú používať slovníky.

Náčuv s porozumením kandidát si vypočuje normálnym tempom prečítaný text. Môže si robiť poznámky. Potom dostane hárok s otázkami, ktoré si preštuduje. Vypočuje si druhý raz text a zodpovie písomne na otázky. Ani v tejto časti nie je dovolené používať slovník.

Čítanie s porozumením kandidát dostane k dispozícii text alebo viaceré texty, ktoré si sám prečíta a vypracuje odpovede na dané otázky bez použitia slovníka.

Voľná téma, ktorú si kandidát vyberie z troch navrhovaných tém, a vypracuje v rozsahu najmenej dvoch stán formátu A4. Okrem témy je daná aj forma práce, najčastejšie rozprávanie, úvaha, esej, či reportáž. V tejto časti môže kandidát používať slovník a normotvorné príručky.

Ústna časť ŠJS pozostáva tiež zo štyroch častí:

Práca s textom V rámci prípravy /celkový čas na prípravu je 15-20 min./ sa kandidát oboznámi s textom, ktorého časť pri skúške prečíta, potom nasleduje rozbor textu formou voľnej reprodukcie, prípadne sa nadviaže diskusia o téme úryvku.

Konverzačná téma. Sylaby konverzačných tém sú uvedené v prílohe. Sú očíslované. Otázky sa losujú. Kandidát má byť schopný na danú tému rozprávať, predniesť svoje spracovanie témy samostatne, v ucelenom prejave, preukázať základnú slovnú zásobu, prípadne vhodne reagovať na otázku. Odporúčame serióznu prípravu pred príchodom na ŠJS.

Reálie Sylaby reálie sú tiež uvedené v prílohe. Kandidát má ukázať, že pozná zemepisno-hospodárske, kultúrno - politické a historické pomery Slovenska. Odporúčame serióznu prípravu kandidáta na všetky otázky, vyžaduje sa odpoveď obsahujúca konkrétne fakty. Potrebné znalosti o týchto faktoch môže kandidát získať z učebníc zemepisu a dejepisu, z konverzačných príručiek, z dennej tlače alebo z vysielania rozhlasových a televíznych správ.

Literatúra. Kandidát uvedie v prihláške najmenej 3 tituly, ktoré prečítal. Majú to byť diela najvýznamnejších predstaviteľov literatúry daného jazyka. Z uvedených titulov examinátor vyberie jedného autora, ktorého kandidát má zaradiť do literárneho obdobia a charakterizovať ho.