Štátna jazyková škola v Košiciach

ZÁPIS NOVÝCH POSLUCHÁČOV POKRAČUJE V ZBOROVNI ŠKOLY DENNE OD 14:30 

V Jazykovej škole Hlavná 113 v Košiciach môžete vykonať:

  • základnú štátnu jazykovú skúšku (1. stupeň náročnosti, B2),
  • všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (2. stupeň náročnosti, C1-C2),
  • odbornú štátnu jazykovú skúšku (2. stupeň náročnosti, C1-C2),
  • špeciálnu štátnu jazykovú skúšku (3. stupeň náročnosti, C2), pre odbor tlmočnícky alebo prekladateľský,

z jazyka anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho a talianskeho a slovenského jazyka pre cudzincov, pritom nemusíte byť poslucháčom našej školy. V prípade záujmu vykonať štátnu jazykovú skúšku z iného jazyka, napr. z maďarského, ruského, a pod., organizujeme skúšku, ak máme predbežne prihlásených dostatočný počet záujemcov, ktorých pozveme na skúšku.

Skúšky sa konajú spravidla v dvoch termínoch počas školského roka:

jarný termín – uzávierka prijímania prihlášok je 31. marca
jesenný termín – uzávierka prijímania prihlášok je 30. septembra

Prihláška na stiahnutie je v časti „PRIHLÁŠKY A DOKUMENTY“.

Na webovej stránke v časti SKÚŠKY sú podrobné informácie o písomnej časti skúšky a tematické okruhy a sylaby na ústnu časť štátnych jazykových skúšok z jednotlivých ponúkaných jazykov, takže sa každý uchádzač môže pripravovať aj bez absolvovania prípravného kurzu. Študijné materiály externým záujemcom o skúšku jazyková škola neposkytuje. Po stiahnutí a vypísaní prihlášky z našej webovej stránky s vlastnoručným podpisom ju môžete zaslať na adresu jazykovej školy alebo priniesť osobne na sekretariát jazykovej školy, Hlavná 113, Košice.

Tradičné všeobecné kurzy na školský rok 2014/2015

Ponúkame jednoročný základný (1. a 2.ročník) / stredný (3. a 4. ročník) / vyšší (5. a 6. ročník) kurz na vyučovanie všeobecného jazyka z nasledovných jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, ruský a taliansky.
Prihláška do základného kurzu je v časti „Prijímanie poslucháčov“. Pre lepšie zaradenie do jednotlivých kurzov môžu uchádzači napísať diagnostický test (poplatok 5€).

Prípravné a kurzy na školský rok 2015/2016

Prípravné kurzy na základnú (B2 CEF) a všeobecnú (C1 – C2 CEF)  štátnu jazykovú skúšku.

Prípravné kurzy na zahraničné certifikáty IELTS, CAE, FCA, CPE, DELE, Geothe Zertifikat B1 a C1.

Prípravný kurz na maturitnú skúšku - jednoročný (do apríla) prípravný kurz  -  z anglického/nemeckého/francúzskeho  a španielskeho jazyka B1 – B2  (október 2015 – apríl 2016)

MÁŠ STRACH A OBÁVAŠ SA, ŽE NEZVLÁDNEŠ MATURITNÚ SKÚŠKU? NÁŠ PRÍPRAVNÝ KURZ JE TU PRÁVE PRE TEBA!   SKÚSENÍ STREDOŠKOLSKÍ UČITELIA ŤA NAUČIA, AKO SA ZBAVIŤ STRESU A STRACHU Z MATURITY!

Na prípravu internej časti ústnej maturitnej skúšky sa využívajú cvičenia na utvrdenie slovnej zásoby z jednotlivých tematických celkov, rolové úlohy, riadené rozhovory a simulačné situácie. Príprava na písomnú časť sa kombinuje s prípravou na ústnu časť v každom bloku vyučovania. Plán kurzu je vypracovaný tak, aby si budúci maturanti precvičovali všetky zložky cudzieho jazyka. Intenzívne sa opakujú a precvičujú všetky dôležité gramatické javy, slovotvorba a všetky typy cvičení, ktoré sú súčasťou písomnej externej časti maturitnej skúšky. Neoddeliteľnou súčasťou je aj nacvičovanie počúvania s porozumením. Kurz otvoríme pri dostatočnom počte prihlásených poslucháčov.

Nové kurzy na školský rok 2015/2016

Prekladateľský a tlmočnícky odbor 
jednoročný prípravný kurz a štátna jazyková skúška (C2 CEF) z anglického/nemeckého/francúzskeho/talianskeho a španielskeho jazyka.

3 mesačný intenzívny kurz
anglického / nemeckého / francuzského / španielského a talianského jazyka.

Obchodná komunikácia a korešpondencia
v anglickom/nemeckom/francúzkom/ruskom/španielskom a talianskom jazyku

Cieľom kurzu je naučiť poslucháčov pohotovo reagovať  v komunikácii so zahraničnými obchodnými partnermi, riešiť rôzne pracovné situácie, rozširovať slovnú zásobu a precvičovať formálnu komunikáciu v simulačných situáciách.Tento kurz je určený študentom a dospelým poslucháčom, ktorí už majú vedomosti z kurzu cudzieho jazyka všeobecného typu na úrovni A2. Vhodný je pre obchodných manažérov, pracovníkov v bankovníctve, obchode a podnikaní. Kurz otvoríme pri dostatočnom počte prihlásených poslucháčov.

Praktický jazyk pre zaneprázdených
jednoročný kurz z anglického/nemeckého/francúzskeho/ruského/španielskeho a talianskeho jazyka - 105 hodín/3 hodiny týždenne

Chcete prelomiť jazykovú bariéru? Všetko, čo potrebujete je na dosah.
Kurz je určený dospelým, ktorí sa chcú naučiť používať cudzí jazyk pri konkrétnych situáciách (napr. cestovanie, dovolenka, nakupovanie) alebo preferujú nekomplikované vyučovanie. Aktivity sú zamerané na nacvičovanie jednoduchých dialógov, neustále opakovanie, učenie sa fráz z každodenného života a precvičovanie jednoduchých gramatických štruktúr umožňuje dospelým rýchlo napredovať – jedna téma je rozpracovaná na jednu stranu a preberá sa 1 vyučovaciu hodinu. Na zapamätanie slovnej zásoby sa používa  obrázkový slovník. Kurz otvoríme pri dostatočnom počte prihlásených poslucháčov.

Konverzačné kurzy so zhraničnými lektormi
jednoročný kurz pre mierne pokročilých a pokročilých t.j. po ukončení základného (A1 – A2) alebo stredného kurzu (B1 – B2)  z aglického/nemeckého/francúzskeho/ruského/španielskeho a talianskeho jazyka.

Kurz je možné  navštevovať súbežne s jedným zo všeobecných jazykových kurzov a je určený najmä dospelým poslucháčom, ktorí cítia potrebu zlepšiť sa v ústnom prejave a v počúvaní s porozumením. Je vhodný po absolvovaní dvojročného cyklu a pred navštevovaním ďalšieho stupňa vzdelávania. Jednotlivé úrovne sa otvoria iba za predpokladu, že sa prihlási dostatočný počet poslucháčov.

Slovenčina pre cudzincov

Od 1. septembra 2015 bude na našej škole vyučovanie slovenčiny pre cudzincov pre začiatočníkov. Prihlásiť sa môžete od apríla.

26. 01. 2015

prázdniny a dôležité termíny

Školský rok 2014/15 Prázdniny: Jesenné: 30.10. - 31.10.2014 Vianočné: 22.12.2014 - 7.1.2015 Polročné: 2.2.2015 Jarné: 23.2. - 27.2.2015 Veľkonočné: 2.4. - 7.4.2015 Letné: 1.7. - 31.8.2015 V čase prázdnin na škole vyučovanie neprebieha štátna skúška z anglického jazyka jesenný termín písomná časť: štvrtok 6.11.2014 o 14:00 ústna časť: utorok 2.12.2014

14. 12. 2014

staršie aktuality